1. Veiligheid en handhaving

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Burgemeester Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel: Portefeuillehouder gehele programma

  Programma doelstelling

  Gemeente Helmond zet in op een reductie van het gevoel van onveiligheid onder haar burgers. Daartoe hanteert ze de volgende ambities:

  • Daling van het aantal geweldsdelicten de komende jaren;
  • Verlagen van het aantal woninginbraken en van ervaren woonoverlast;
  • Recidive verminderen van jeugd die zich schuldig maakt aan strafbare gedragingen;
  • Georganiseerde criminaliteit in Helmond trachten te weren door ondermeer versterkte regionale samenwerking;
  • Reduceren van ongelukken in het verkeer en het bieden van een veilige ruimte voor mobiliteit;
  • Afname van ervaren overlast veroorzaakt door drank- en drugsgebruikers;
  • Afname van het aantal fietsendiefstallen en vergroten van aangiftebereidheid;
  • Borgen van een goede veiligheid bij evenementen;
  • Preventie van polarisatie en radicalisering.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Het integrale veiligheidsbeleid draagt bij aan minder criminaliteit en overlast, minder onveiligheidsgevoelens bij inwoners en het op een acceptabel niveau houden van de fysieke risico’s. We focussen daarbij op de vijf beleidsvelden waarin de integrale veiligheid wordt ingedeeld, te weten:

  • veilige woon- en leefomgeving;
  • jeugd en veiligheid;
  • bedrijvigheid en veiligheid;
  • fysieke veiligheid;  
  • integriteit en veiligheid.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Beleidsresultaten Prog 01

  Realisatie

  De projectplannen prioriteiten Kadernota Integr.Veiligheid Peelland/ Helmond 2015-2018 zijn gereed

  In 2016 zijn alle projectplannen die voortvloeien uit de prioriteiten van de Integrale Kadernota Veiligheid Peelland/Helmond 2015-2018 gereed en wordt de uitvoering van de projectplannen verder voortgezet.

  31-12-2016

  Ontwikkelen van een informatieknooppunt voor Peelland

  Voor een goede aanpak van de signalen over (ondermijnende) criminaliteit is informatie essentieel. Informatie wordt momenteel geleverd door het informatieknooppunt binnen de gemeente Helmond.  In het licht van onder meer ondermijnende criminaliteit is het belangrijk om het informatieknooppunt voor  Helmond door te ontwikkelen naar een informatieknooppunt met een regionale insteek. Deze doorontwikkeling is een onderdeel van de verdere aanpak ondermijnende criminaliteit.

  31-12-2016

  Regionale interventie strategie

  Binnen Peelland zullen we samenwerking zowel op gebied van veiligheid als op het gebied van handhaving sterk intensiveren. Het Helmond Interventieteam (HIT) wordt daarom in 2016 omgevormd naar een Peelland Interventieteam (PIT).

  31-12-2016

  Visie op integrale handhaving

  De inzet van handhaving is sterk aan verandering onderhevig door ontwikkelingen als de veranderende rol van de overheid, de aankomende invoering van de Omgevingswet, de landelijke invoering van het private toezicht, de landelijke kwaliteitscriteria voor vergunningverlening en handhaving, en de verdere deregulering. Ook ontwikkelingen binnen organisaties als de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, de Nationale Politie, Peel 6.1. en de Stichting Stadswacht Helmond zijn van invloed op de inzet van handhaving. De ambitie is om met ingang van 2016 het instrument (toezicht en) handhaving binnen de gemeente meer doelgericht en efficiënt te gaan inzetten, om hiermee de leefbaarheid, volksgezondheid en de veiligheid op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Voor het bereiken van deze ambitie doen we in toenemende mate een beroep op de verantwoordelijkheid van onze inwoners, instellingen en bedrijven. We zoeken daarbij naar innovatieve methode.

  31-12-2016

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  8.039.362

  8.204.162

  8.005.815

  7.684.761

  7.450.878

  7.463.576

  Baten

  614.777

  953.639

  774.635

  774.635

  774.635

  774.635

  Saldo

  -7.424.585

  -7.250.523

  -7.231.180

  -6.910.126

  -6.676.243

  -6.688.941

  Verrekening met reserves

  Storting

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Onttrekking

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Saldo

  -7.424.585

  -7.250.523

  -7.231.180

  -6.910.126

  -6.676.243

  -6.688.941

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten