Reserves en Voorzieningen

  Bijlage Reserves en Voorzieningen

  Naam reserve / voorziening

  Boek-
  waarde (1)

         Mutaties 2016
  voorstellen begroting
       (beslispunten)

  Boek-
  waarde na besluitvorming begroting

         Mutaties 2016     
           Totaal

  Boek-
  waarde

         Mutaties 2017
           Totaal

  Boek-
  waarde

         Mutaties 2018
           Totaal

  Boek-
  waarde

         Mutaties 2019
           Totaal

  Boek-
  waarde

  1-1-2016

  Vrijval

  Toevoeging

  Onttrekking

  1-1-2016

  Toevoeging

  Onttrekking

  31-12-2016

  Toevoeging

  Onttrekking

  31-12-2017

  Toevoeging

  Onttrekking

  31-12-2018

  Toevoeging

  Onttrekking

  31-12-2019

  I.

  RESERVES

  1-1-2016

  A.

  ALGEMENE RESERVES

  Algemene reserve

  15.582.499

  4.134.000

  19.716.499

  19.716.499

  19.716.499

  19.716.499

  19.716.499

  Algemene reserve grondbedrijf

  14.381.234

  14.381.234

  14.381.234

  14.381.234

  14.381.234

  14.381.234

  Algemene reserve i-deel

  3.600.000

  600.000

  4.200.000

  1.200.000

  3.000.000

  3.000.000

  3.000.000

  3.000.000

  Reserve achtervang jeudg

  1.280.160

  1.280.160

  1.280.160

  1.280.160

  1.280.160

  1.280.160

  Reserve achtervang WMO

  8.600.793

  52.000

  8.652.793

  8.652.793

  8.652.793

  8.652.793

  8.652.793

  Subtotaal Algemene reserves

  43.444.686

  0

  4.786.000

  0

  48.230.686

  0

  1.200.000

  47.030.686

  0

  0

  47.030.686

  0

  0

  47.030.686

  0

  0

  47.030.686

  B.

  BESTEMMINGSRESERVES

  B1

  DEKKINGSRESERVES

  Dekkingsreserve investeringen economisch nut

  36.532.430

  36.532.430

  1.843.121

  34.689.309

  1.885.612

  32.803.697

  1.850.982

  30.952.715

  1.838.409

  29.114.306

  Dekkingsreserve investeringen maatschappelijk nut

  2.145.326

  309.828

  1.835.498

  455.332

  1.380.166

  1.380.166

  1.380.166

  1.380.166

  Subtotaal Dekkingsreserves

  38.677.756

  309.828

  0

  0

  38.367.928

  0

  2.298.453

  36.069.475

  0

  1.885.612

  34.183.863

  0

  1.850.982

  32.332.881

  0

  1.838.409

  30.494.472

  B2

  EGALISATIERESERVES

  Egalisatiereserve onderhoud buitensport

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Egalisatiereserve gemeentemuseum

  276.790

  276.790

  276.790

  0

  0

  0

  0

  Egalisatiereserve rentekosten GZ

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Egalisatiereserve Rijbewijzen en Reisdocum.

  0

  425.000

  425.000

  425.000

  425.000

  425.000

  425.000

  Egalisatiereserve Verkiezingen

  0

  125.000

  125.000

  125.000

  125.000

  125.000

  125.000

  Subtotaal Egalisatiereserves

  276.790

  0

  550.000

  0

  826.790

  0

  276.790

  550.000

  0

  0

  550.000

  0

  0

  550.000

  0

  0

  550.000

  B3

  FINANCIERINGSRESERVES

  Garantieproduct ABN

  8.258.800

  8.258.800

  8.258.800

  8.258.800

  8.258.800

  8.258.800

  Financieringsreserves begroting

  49.461.079

  49.461.079

  49.461.079

  49.461.079

  49.461.079

  49.461.079

  Subtotaal Egalisatiereserves

  57.719.879

  0

  0

  0

  57.719.879

  0

  0

  57.719.879

  0

  0

  57.719.879

  0

  0

  57.719.879

  0

  0

  57.719.879

  B4

  SPECIFIEKE BESTEMMINGSRESERVES

  Reserve eenmalige investeringsimpuls

  3.434.025

  3.434.025

  235.986

  3.198.039

  235.986

  2.962.053

  235.986

  2.726.067

  235.986

  2.490.081

  Reserve infrastructurele werken

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Reserve revitalisering bedrijventerreinen

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Reserve parkeervoorzieningen

  980.044

  980.044

  15.000

  995.044

  15.000

  1.010.044

  15.000

  1.025.044

  15.000

  1.040.044

  Reserve afvalstoffenheffing

  4.709.621

  4.709.621

  4.709.621

  4.709.621

  4.709.621

  4.709.621

  Reserve rioleringen

  1.359.985

  1.359.985

  1.359.985

  1.359.985

  1.359.985

  1.359.985

  Reserve strategische investeringen

  16.972.014

  12.925.000

  4.047.014

  4.047.014

  4.047.014

  4.047.014

  4.047.014

  Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing

  1.703.476

  1.600.000

  103.476

  480.818

  584.294

  480.818

  1.065.112

  480.818

  1.545.930

  480.818

  2.026.748

  Reserve verzekeringsgelden theater

  1.621.637

  1.621.637

  1.621.637

  1.621.637

  1.621.637

  1.621.637

  Reserve parkeren

  1.849.463

  1.806.463

  43.000

  43.000

  43.000

  0

  0

  0

  Reserve stedelijke vernieuwing

  1.551.911

  1.551.911

  1.474.000

  77.911

  77.911

  77.911

  77.911

  Reserve integraal veiligheidsbeleid

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Reserve topsport

  16.225

  16.225

  16.225

  16.225

  16.225

  16.225

  Reserve Citysporthal

  3.180.028

  1.000.000

  2.180.028

  2.180.028

  2.180.028

  2.180.028

  2.180.028

  Reserve GSB-reserve

  95.947

  95.947

  0

  0

  0

  0

  0

  Reserve Wet werk en Bijstand

  591.462

  219.962

  323.000

  48.500

  48.500

  48.500

  48.500

  48.500

  Reserve gezondheidsbeleid

  290.102

  20.000

  52.000

  218.102

  117.000

  101.102

  101.102

  101.102

  101.102

  Reserve WMO

  70.000

  70.000

  70.000

  70.000

  70.000

  70.000

  Reserve voormalige ID-banen GH

  537.694

  537.694

  17.475

  76.979

  478.190

  15.541

  76.979

  416.752

  13.544

  76.979

  353.317

  11.483

  76.979

  287.821

  Reserve in- en doorstroombanen

  2.123.215

  600.000

  1.523.215

  235.000

  1.288.215

  210.000

  1.078.215

  190.000

  888.215

  190.000

  698.215

  Reserve accommodatiebeleid

  20.228

  20.228

  20.000

  228

  228

  228

  228

  Reserve autom/verv grote systemen

  1.054.987

  1.054.987

  1.054.987

  1.054.987

  1.054.987

  1.054.987

  Reserve automatisering algemeen

  1.548.682

  1.548.682

  86.192

  1.634.874

  86.192

  1.721.066

  86.192

  1.807.258

  86.192

  1.893.450

  Reserve resultaat jaarrekening tgv exploitatie

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Reserve resultaat jaarrekening vrij inzetbaar

  5.126.539

  5.126.539

  0

  0

  0

  0

  0

  Reserve samen investeren brabantstad

  196.000

  193.000

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  Reserve brabantnet

  77.531

  34.000

  43.531

  43.531

  43.531

  43.531

  43.531

  Reserve helmond west

  2.104.181

  2.104.181

  950.000

  1.154.181

  679.181

  475.000

  475.000

  0

  0

  Reserve onderhoud gebouwen

  1.300.000

  1.300.000

  1.300.000

  1.300.000

  1.300.000

  1.300.000

  Reserve domotica

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Reserve incidentele middelen begroting 2012

  2.796

  2.796

  2.796

  2.796

  2.796

  2.796

  Reserve incidentele middelen begroting 2013

  550.301

  550.301

  550.000

  301

  301

  301

  301

  Reserve incidentele middelen begroting 2014

  2.883.000

  1.470.000

  1.413.000

  615.000

  798.000

  388.000

  410.000

  410.000

  410.000

  Reserve organisatieontwikkeling

  2.464.930

  2.464.930

  2.464.930

  2.464.930

  2.464.930

  2.464.930

  Reserve volkshuisvesting

  1.540.000

  1.540.000

  220.000

  1.320.000

  220.000

  1.100.000

  220.000

  880.000

  220.000

  660.000

  Reserve incidentele middelen begroting 2015

  2.161.336

  241.500

  1.919.836

  978.000

  2.304.000

  593.836

  725.000

  614.000

  704.836

  25.000

  729.000

  836

  836

  Res.Hypoth.Noord-Brabant Gem.ledenrekening

  2.107.130

  2.107.130

  421.426

  1.685.704

  421.426

  1.264.278

  421.426

  842.852

  421.426

  421.426

  Capaciteit werk en inkomen

  1.300.000

  1.300.000

  1.300.000

  0

  0

  0

  0

  Reserve 50+ Beleid

  0

  298.000

  298.000

  298.000

  0

  0

  0

  0

  Reserve Cacaofabriek

  0

  580.000

  580.000

  240.000

  340.000

  190.000

  150.000

  100.000

  50.000

  50.000

  0

  Reserve cofinancieringsfonds

  0

  2.000.000

  2.000.000

  400.000

  1.600.000

  400.000

  1.200.000

  400.000

  800.000

  400.000

  400.000

  Reserve de Waart

  0

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  0

  0

  0

  Reserve groene peelvallei

  0

  1.000.000

  1.000.000

  300.000

  700.000

  300.000

  400.000

  200.000

  200.000

  200.000

  0

  Reserve Helmond Stagestad

  0

  25.000

  25.000

  25.000

  0

  0

  0

  0

  Reserve High Tech Automotive Campus

  0

  4.725.000

  4.725.000

  4.725.000

  945.000

  3.780.000

  945.000

  2.835.000

  945.000

  1.890.000

  Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid

  1.436.345

  1.000.000

  2.436.345

  600.000

  1.836.345

  600.000

  1.236.345

  600.000

  636.345

  600.000

  36.345

  Reserve Natuur- en onderhoudsvriendelijk Groen

  0

  300.000

  300.000

  100.000

  200.000

  100.000

  100.000

  100.000

  0

  0

  Reserve Programma Food

  0

  270.000

  270.000

  90.000

  180.000

  90.000

  90.000

  90.000

  0

  0

  Reserve Sociaal Innovatief Fonds

  0

  4.500.000

  4.500.000

  1.500.000

  3.000.000

  1.500.000

  1.500.000

  1.500.000

  0

  0

  Reserve versnellingsagenda duurzaamheid

  0

  700.000

  700.000

  300.000

  400.000

  400.000

  400.000

  400.000

  Subtotaal Specifieke bestemmingsreserves

  66.960.835

  5.680.872

  16.398.000

  20.026.539

  57.651.424

  1.577.485

  12.372.391

  46.856.518

  1.322.551

  8.013.572

  40.165.497

  620.554

  6.283.391

  34.502.660

  593.493

  3.339.391

  31.756.762

  B

  Subtotaal Bestemmingsreserves

  163.635.260

  5.990.700

  16.948.000

  20.026.539

  154.566.021

  1.577.485

  14.947.634

  141.195.872

  1.322.551

  9.899.184

  132.619.239

  620.554

  8.134.373

  125.105.420

  593.493

  5.177.800

  120.521.113

  TOTAAL RESERVES

  207.079.946

  5.990.700

  21.734.000

  20.026.539

  202.796.707

  1.577.485

  16.147.634

  188.226.558

  1.322.551

  9.899.184

  179.649.925

  620.554

  8.134.373

  172.136.106

  593.493

  5.177.800

  167.551.799

  II.

  VOORZIENINGEN

  Voorziening Grote Steden Beleid

  14.212

  14.212

  14.212

  14.212

  14.212

  14.212

  Voorziening arbeidsvoorwaardenbeleid

  938.895

  938.895

  938.895

  938.895

  938.895

  938.895

  Voorziening PGB

  123.057

  123.057

  123.057

  123.057

  123.057

  123.057

  Voorziening wethouderspensioenen

  4.230.937

  4.230.937

  25.000

  4.255.937

  25.000

  4.280.937

  25.000

  4.305.937

  25.000

  4.330.937

  Voorz. Startersleningen

  858.766

  858.766

  200.016

  658.750

  166.138

  492.612

  132.073

  360.539

  68.418

  292.121

  Voorziening zonnepanelen Brandevoort

  44.650

  44.650

  13.032

  31.618

  13.032

  18.586

  13.032

  5.554

  5.554

  -0

  Voorziening rioleringslasten

  3.849.785

  3.849.785

  2.420.710

  6.270.495

  2.499.383

  8.769.878

  2.580.613

  11.350.491

  2.664.483

  14.014.974

  Voorziening vastg onderh gem geb

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Risicovoorziening Stg.Combivisie

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Voorz. vordering verkoop vennootschap BV

  68.383

  68.383

  68.383

  68.383

  68.383

  68.383

  Voorz deelneming gem suytkade cv

  3.184.709

  3.184.709

  103.503

  3.288.212

  106.867

  3.395.079

  110.340

  3.505.419

  113.926

  3.619.345

  TOTAAL VOORZIENINGEN

  13.313.394

  0

  0

  0

  13.313.394

  2.549.213

  213.048

  15.649.559

  2.631.250

  179.170

  18.101.640

  2.715.953

  145.105

  20.672.488

  2.803.409

  73.972

  23.401.925

  TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

  220.393.340

  5.990.700

  21.734.000

  20.026.539

  216.110.101

  4.126.698

  16.360.682

  203.876.117

  3.953.801

  10.078.354

  197.751.565

  3.336.507

  8.279.478

  192.808.594

  3.396.902

  5.251.772

  190.953.724