Inleiding

    In dit hoofdstuk wordt het budgettair kader geschetst alsmede de hierop van invloed zijnde financiële ontwikkelingen die de kaders hebben gevormd bij het opstellen van voorliggende Programmabegroting.

    Deze zijn aan de ene kant gebaseerd op de kaders zoals opgenomen in de door uw raad vastgestelde Voorjaarsnota. Aan de andere kant op de ons bekende ontwikkelingen na het verschijnen van de Voorjaarsnota, zoals onder meer opgenomen in de begin juni gepubliceerde Junicirculaire van het Rijk. Wij presenteren u daarmee het geactualiseerde budgettair perspectief 2016-2019 voor een gedragen en financieel gezond meerjarenbeleid.

    Mede op verzoek van de commissie Financiën is aan de Voorjaarsnota voor 2016 voor het eerst een meer kaderstellend karakter gegeven. De Voorjaarsnota was daardoor budgettair ook niet sluitend, maar gaf de kaders en afwegingen aan waarvoor het College zich gesteld zag bij het opstellen van de Programmabegroting 2016-2019. Om te komen tot een sluitende Programmabegroting 2016-2019 heeft het College nog voor het zomerreces richtinggevende besluiten genomen die vervolgens zijn uitgewerkt en in voorliggende Programmabegroting zijn opgenomen.  In dit hoofdstuk worden deze voorstellen, zoals deze ook in de afzonderlijke hoofdstukken zijn verwerkt, in samenhang gepresenteerd. De toelichting op de individuele voorstellen zijn in de verschillende programmahoofdstukken opgenomen.