Incidentele ontwikkelingen

  2.4.1   Incidentele ruimte

  V = Voordelig, N = Nadelig
  (bedragen x 1000 euro)

  Incidentele ruimte

  2016

  2017

  2018

  2019

  Vrijval reserves ivm herijking

  Inzet reserve strategische investeringen

  7.725

  V

  Vrijval reserves ivm herijking

  5.990

  V

  Toevoeging aan Algemene reserve

  -4.284

  N

  Effect herijking Investeringskader

  PM

  Saldo vrijval reserves

  9.431

  V

  0

  0

  0

  Overige vrijval

  Saldo Jaarrekening 2014

  5.127

  V

  Saldo overige ontwikkelingen

  5.127

  V

  0

  0

  0

  Totaal incidentele ruimte 

  14.558

  0

  0

  0

  Tijdens het opstellen van de Programmabegroting 2016-2019 is ook gekeken naar de incidentele ruimte die er is om incidentele knelpunten, wensen en ambities te kunnen financieren. In bovenstaande tabel zijn deze opgenomen. In de eerste plaats is er bij de Jaarrekening 2014 een bedrag beschikbaar gekomen van € 5,1 mln (overige vrijval) waarvan uw Raad besloten heeft dit te betrekken bij de Programmabegroting 2016-2019.

  In de Voorjaarsnota is verder aangekondigd dat onderzocht zou worden in hoeverre er door een herijking van het reservebeleid er bestemmingsreserves kunnen vrijvallen. Daarbij is de motie van Lokaal Sterk aangenomen, waarin het college wordt opgedragen de resultaten van de “stofkamstudie” voor 1 oktober aan de raad voor te leggen. De herijking van het reservebeleid is afgerond en is verwerkt in de bijlage reserves. Het aantal reserves dat op dit moment kan vrijvallen is echter nog beperkt omdat een groot deel van de bestemmingsreserves ingezet wordt voor het structureel (kunnen) financieren van de begroting (via de structurele bespaarde rente) of voor het afdekken van risico’s. Deze laatste categorie reserves is opgeheven en het saldo is toegevoegd aan de categorie Algemene Reserves. De omvang van de algemene reserves moet voldoende zijn om de door de gemeente te lopen risico’s te kunnen opvangen. Aan de hand van de nieuwe opzet zal moeten blijken of en in hoeverre verdere vrijval van middelen t.z.t. mogelijk en verantwoord is.

   De bestemmingsreserves die nu wel kunnen vrijvallen bedragen gezamenlijk zo’n € 6 mln. De reserves zelf zijn anders gerubriceerd. Het nieuwe beleid ten aanzien van de reserves (en de voorzieningen) is opgenomen in de nieuwe nota reserves en voorzieningen die tegelijkertijd met deze begroting aan de raad is aangeboden. Doordat dit een beleidsnota is zal deze niet ieder jaar weer opnieuw hoeven te worden vastgesteld. Het overzicht van de reserves en voorzieningen en de voorgenomen verrekeningen met de reserves zijn nu opgenomen in de bijlage van deze Programmabegroting.

  Daarnaast kan in verband met de herijking van het investeringsbeleid de reserve strategische investeringen op termijn worden ontmanteld. In deze begroting wordt deze strategische reserve (deels) ingezet voor strategische wensen en ambities binnen de exploitatie (ander deel wordt ingezet voor financiering IVP). Het hiermee gemoeide bedrag is € 7,725 mln.

  Een bedrag van € 4,3 mln is in 2016 na de incidentele vrijval zoals hierboven genoemd nog vrij aanwendbaar. Deze is toegevoegd aan de Algemene Reserve om daarmee het weerstandsvermogen van de gemeente Helmond op peil te brengen. Feitelijk wordt daarmee een flink deel van het rekeningresultaat 2014 alsnog aan de Algemene Reserve toegevoegd, hetgeen een gangbare verrekening is.

  2.4.2   Incidentele wensen ambities en knelpunten

  In onderstaande tabel staan de incidentele of meerjarig beperkte knelpunten en wensen opgenomen die in voorliggende Programmabegroting worden verwerkt. Een deel ervan was als opgenomen in de Voorjaarsnota. Voor een inhoudelijke toelichting op de individuele voorstellen wordt verwezen naar de verschillende programmahoofdstukken.

  V = Voordelig, N = Nadelig
  (bedragen x 1000 euro)

  Progr

  Beleidsintensiveringen en knelpunten (beperkt) incidenteel

  2016

  2017

  2018

  2019

  Knelpunten/intensiveringen (beperkt) incidenteel

  2

  Incid. kosten ivm overhead W&I (winstuitkering via reserve achtervang)

  0

  3

  Besparingsverlies bezuinigingen accomodatiebeleid

  -250

  N

  3

  Sociaal raadsliedenwerk (uit BR WMO)

  0

  3

  Gezondheidsbevorderende initiatieven (uit BR Preventie Welzijn)

  0

  5

  Bekostiging bedrijfsplan Cacaofabriek (via BR)

  -580

  N

  5

  Exploitatie Orgelhuismuseum

  -50

  N

  5

  Cultuur (besparingsverlies bezuinigingen)

  -450

  N

  -250

  N

  -100

  N

  6

  Bestemmingsreserve Groene Peelvallei (o.a. Berkendonk)

  -1.000

  N

  7

  Onderzoek (ruimtelijke) oriëntatie toekomst Vlisco

  -50

  N

  7

  Gemeentelijke bijdrage aan het programma Food (via BR)

  -270

  N

  7

  Helmond stagestad (dekking uit BR WWB)

  0

  7

  50+ beleid arbeidsmarkt (dekking vanuit BR WWB)

  0

  7

  High Tech Automotive Campus (uit BR strategische investeringen)

  -4.725

  N

  9

  Buurtbeheer

  -71

  N

  10

  Diverse initiatieven mobiliteit/verkeersveiligheid (via BR en vanuit BR strategische investeringen)

  -1.000

  N

  11

  Motie natuur- en onderhoudsvriendelijk groen (via BR)

  -300

  N

  11

  Parkeerbeleid:

  - Fietsenstalling station (voortzetting gratis)

  284

  V

  291

  V

  - Dekking: subsidie Beter Benutten 2.0 (2016/2017)

  -284

  N

  -291

  N

  - Bezoekersregeling

  43

  V

  - Dekking: eenmalige kosten 2017 uit reserve parkeren

  -43

  N

  13

  Egalisatiereserve verkiezingen (met vulling 1 verkiezing)

  -125

  N

  13

  Actualisatie Rijbewijzen (incl. ER voor opvangen fluctuerende opbr.)

  -425

  N

  13

  Cofinancieringsfonds (via Br uit BR strategische investeringen)

  -2.000

  N

  13

  Doorontwikkeling organisatie

  -4.000

  N

  Saldo knelpunten/intensiveringen incidenteel

  -15.296

  N

  -250

  N

  -100

  N

  0

  Voor een aantal incidentele intensiveringen is besloten om bestemmingsreserve voor dat betreffende specifieke doel te vormen in plaats van de vorming van een algemene bestemmings¬reserve voor dit begrotingsjaar, hetgeen voorheen gebruikelijk was. Dit vloeit voort uit de wijzigingen zoals opgenomen in de nieuwe nota “reserves en voorzieningen” zoals deze ook aan uw Raad zal worden voorgelegd.

  Specifieke bestemmingsreserves die nu worden gevormd zijn o.a. ‘Mobiliteit en Verkeersveiligheid’, ‘Natuur- en onderhoudsvriendelijk groen’, ‘Programma Food’, ‘Groene Peelvallei’, ‘High Tech Automotive Campus’ en het ‘Cofinancieringsfonds’. Voor ‘Rijbewijzen’ en ‘voor ‘Verkiezingen’ worden egalisatiereserves ingesteld om daarmee schommelingen in de kosten en opbrengsten te kunnen opvangen.

  In totaal zijn incidenteel voor 2016 voor ruim € 15 mln aan incidentele wensen en knelpunten in beeld gebracht en in deze begroting verwerkt. De wensen en knelpunten met de grootste omvang betreffen : initiatieven mobiliteit/verkeersveiligheid voor € 1 mln, de vorming van een bestemmingsreserve voor de Groene Peelvallei ad € 1 mln, de vorming van een cofinancieringsfonds voor € 2 mln, de vorming van een bestemmingsreserve voor de “High Tech Automotive Campus” ad € 4,7 mln en € 4 mln om te investeren in de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening verder te optimaliseren.