Investeringen

  Investeringsbeleid

  Investeren is het aanschaffen of zelf produceren van bedrijfsmiddelen. Hierbij is het de bedoeling de bedrijfsmiddelen meerdere jaren te gebruiken. Een investeringskrediet is een bedrag wat  door de gemeenteraad of het college beschikbaar is gesteld voor het doen van een investering.

  In de Voorjaarsnota is een herijking van ons investeringsbeleid aangekondigd, mede in verband met de noodzakelijke bezuinigingen en de toekomstbestendigheid van onze systematiek. Feitelijk willen we een eigen afwegingskader introduceren voor de zogenaamde investeringsbeslissingen, naast de afwegingen binnen de reguliere begroting.  

  In het kort komt dit neer op:
  •   Een betaalbaar en toekomstbestendig investeringsbeleid
  •   Een integraal afwegingskader van alle investeringen, inclusief de strategische investeringen
  •   Bestuurlijke flexibiliteit om jaarlijks de investeringswensen bij te sturen

  In de voorjaarsnota is dit nieuwe afwegingskader voor het investeringsbeleid gepresenteerd. In deze begroting zijn de gevolgen van het nieuwe afwegingskader verwerkt.

  Het uitgangspunt dat wordt gehanteerd is dat we naar een systematiek gaan waarbij nieuwe investeringen bekostigd worden uit de (vrijval) van bestaande kapitaallasten en daarmee budgettair neutraal passen binnen de meerjarenraming. De investeringen vergen daardoor geen extra middelen en leggen ook geen extra druk op het meerjarenperspectief. Hiermee blijft het investeringsbeleid betaalbaar en wordt deze daarmee ook toekomstbestendig.

  Kapitaallastenplafond / investeringsniveau

  Vanuit het hiervoor geschetst uitgangspunt blijft de omvang van de totale kapitaallasten gelijk. Dit wordt ook wel het kapitaallastenplafond genoemd. Hiermee wordt de beschikbare ruimte binnen de bestaande kapitaallasten bepalend voor de investeringsruimte voor nieuwe investeringen.

  Dit is een verandering t.o.v. de huidige werkwijze, waarbij een jaarlijks investeringsniveau van ruim € 8 miljoen het uitgangspunt was, ongeacht of deze ruimte er al dan niet was. Bij het ontbreken van budgettaire ruimte drukte dit op het meerjarenperspectief en kon zo leiden tot (extra) bezuinigingen.

  Het is de bedoeling om op termijn naar de budgettaire neutrale situatie van het kapitaallastenplafond toe te groeien. In de voorjaarsnota is daarop geanticipeerd door voor 2019 niet langer uit te gaan van een vast investeringsniveau van € 8 miljoen, maar uit te gaan van een investeringsniveau dat aansluit bij de vrijval van kapitaallasten in 2019. Op basis van de huidige inzichten gaat het om een vrijval van € 303.000, hetgeen correspondeert met een  investeringsniveau van ongeveer € 4 miljoen in 2019.

  Investeringsbeslissingen worden in de nieuwe werkwijze nadrukkelijk afgewogen binnen het voor het investeringsplan beschikbare ruimte (i.c. vrijval kapitaallasten).  Het gaat om de zogenaamde onrendabele investeringen, dus investeringen die leiden tot een beslag op kapitaallasten binnen de reguliere exploitatie.

  Binnen het investeringsprogramma wordt verder een onderscheid gemaakt gebracht tussen onrendabele investeringen en rendabele investeringen. Voor laatstgenoemde categorie investeringen is andere dekking/financiering voor handen, bijvoorbeeld uit reserves of subsidies. Hiervoor geldt het kapitaallastenplafond dus niet. Wel zullen er vanuit het nieuwe beleid inzake reserves geen nieuwe bestemmingsreserves worden gevormd voor de financiering van investeringen. Bestaande reserves op dat terrein worden afgebouwd.

  Bij de opstelling van toekomstige investeringsprogramma’s zal nadrukkelijk getoetst worden of voorgestelde uitgaven voldoen aan de definitie van investeringen om vermenging bij van afweging van investeringen en niet-investeringen (exploitatie-uitgaven) te voorkomen.

  Integrale afweging investeringen, inclusief strategische investeringen

  Tot op heden hanteren we een werkwijze waarbij we de strategische investeringen afsplitsen van de overige investeringen. Dit gebeurt door strategische investeringen te dekken uit de bestemmingsreserve strategische investeringen, terwijl  een groot deel ook weer gevoed wordt uit de jaarlijkse ruimte uit het investeringsprogramma. Dit “rondpompen” van geld wordt afgebouwd.

  In deze begroting is dit verder uitgewerkt door ingaande 2016 geen stortingen meer te doen in de reserve strategische investeringen, hierdoor blijven deze middelen beschikbaar in de algemene ruimte van het investeringsprogramma. Gelijktijdig zijn de toekomstige claims op deze reserve opgenomen in het investeringsprogramma. Verder worden in deze begroting voorstellen gedaan zowel in de exploitatie- als investeringssfeer waarbij middelen uit deze reserve worden ingezet, hetgeen een afbouw van de reserve tot gevolg heeft.

  Focus op Investeringen 2016, kansrijke investeringen 2017 en later

  Zoals toegelicht in de voorjaarsnota wordt onderscheid gemaakt in investeringen voor het eerste komende jaar i.c. 2016 en de kansrijke investeringen die in beeld zijn voor 2017 (en soms al de jaren daarna). Deze laatste categorie  worden op een “lijst met kansrijke investeringsprojecten” gezet. Definitieve toekenning van deze kansrijke investeringen gebeurt op basis van een gedegen voorbereiding van het investeringsvoorstel voor het betreffende jaar. Daar worden nu dus nog geen investeringsbedragen aan toegekend. Dit betekent dat alle voorheen in het investeringsprogramma opgenomen voorstellen vanaf 2017 onderdeel uitmaken van de lijst met kansrijke investeringen. Hiermee komt de focus te liggen op de investeringen voor het komende jaar. De kansrijke investeringen voor 2017 en later zijn op basis van een verdere uitwerking onderwerp bij de volgende voorjaarsnota. Daarna kunnen deze worden voorbereid voor het begroting 2017 voor zover deze ook daadwerkelijk in dat jaar tot uitvoering komen.

  2.5.1   Investeringsprogramma 2016

  Naast de voorstelde wijziging van het investeringsprogramma is bij de voorbereiding van de begroting ook kritisch gekeken naar de eerder opgenomen investeringsprojecten. Op basis hiervan zijn de volgende projecten komen te vervallen.

  Investeringen

  Investeringen

  Investeringen

  Investeringen

  Totaal

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Programma

  Inv.Project

  Toelicht

  2015

  2016

  2017

  2018

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Prog. 04.

  Peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort

  Uit ruimte IVP

  831.491

  831.491

  47.811

  47.811

  47.135

  Peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort

  Uit ruimte IVP

  31.074

  31.074

  4.117

  4.117

  4.016

  Peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie

  Uit ruimte IVP

  296.580

  296.580

  17.053

  17.053

  16.812

  Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort

  Uit ruimte IVP

  309.828

  309.828

  Verordening huisvestingsvoorziening

  Dekking: reserve investeringsimpuls

  1.140.203

  1.140.203

  2.280.406

  82.665

  165.329

  163.847

  160.883

  157.918

  Uit ruimte IVP

  Totaal Progr. 04.

  1.450.031

  1.140.203

  1.159.145

  3.749.379

  82.665

  165.329

  232.829

  229.864

  225.882

  Prog. 06.

  Kosten sloop citysporthal 

  Dekking: Reserve Suytkade sporthal

  980.000

  980.000

  Totaal Progr. 06.

  980.000

  980.000

  Prog. 08.

  Groene Peelvallei

  Uit ruimte IVP

  1.015.500

  1.015.500

  73.624

  73.624

  72.304

  70.983

  69.663

  Totaal Progr. 08.

  1.015.500

  1.015.500

  73.624

  73.624

  72.304

  70.983

  69.663

  Prog. 09.

  Fietsenstallingen Centrum

  Uit ruimte IVP

  605.067

  605.067

  39.834

  39.834

  39.178

  Parkeergarages centrum

  Dekking: Tarieven parkeren

  15.233.670

  15.233.670

  Totaal Progr. 09.

  15.838.737

  15.838.737

  39.834

  39.834

  39.178

  Prog. 10.

  Reconstructie Zuidende

  Dekking: Reserve strategische investeringen

  1.200.000

  1.200.000

  Reconstructie Zuidende

  Dekking: Bijdragen derden

  400.000

  400.000

  Totaal Progr. 10.

  1.600.000

  1.600.000

  Eindtotaal

  4.065.531

  1.140.203

  17.977.882

  0

  23.183.616

  156.288

  238.953

  344.966

  340.681

  334.723

  Door het vervallen van deze projecten wordt het beslag op de beschikbare ruimte kleiner en is er ook weer ruimte voor het opvoeren van nieuwe investeringsvoornemens.

  2.5.2   Nieuwe investeringsvoorstellen 2016

  Uitgangspunt voor het nieuwe investeringsprogramma zijn de investeringsvoornemens 2016 uit het bestaande investeringsprogramma met een bijstelling van de vervallen projecten. Aanvullend hierop worden nu op basis van de Voorjaarsnota en de verdere uitwerking bij deze begroting de volgende nieuwe investeringsvoorstellen voor de jaarschijf 2016 voorgelegd en opgenomen in het investeringsprogramma 2016.

  Tabel 4.1: Nieuwe investeringen, jaartranche 2016

  V = Voordelig, N = Nadelig
  (bedragen x 1000 euro)

  Investeringen

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Programma

  Inv.Project

  2016

  2016

  2017

  2018

  2019

  Prog. 09.

  Aanpassing Kantine Speeltuin Leonardus

  210.000

  13.825

  13.825

  13.598

  13.370

  Leonardus: Wijkperspectief  2016-2021

  4.070.000

  47.025

  47.025

  46.099

  45.173

  Totaal Progr. 09.

  4.280.000

  60.850

  60.850

  59.697

  58.543

  Prog. 10.

  Verbeteringsprogramma overwegen 

  1.370.000

  45.381

  45.381

  44.268

  43.155

  Beter benutten 2 

  1.370.000

  Smart-mobility

  300.000

  Beter benutten logistiek

  50.000

  Totaal Progr. 10.

  3.090.000

  45.381

  45.381

  44.268

  43.155

  Prog. 13.

  Duurzame maatregelen gemeentelijk vastgoed 

  1.275.000

  Asbestsanering Kasteel 

  1.200.000

  99.000

  99.000

  97.050

  95.100

  Livestream 

  85.000

  19.763

  19.763

  19.210

  18.658

  Totaal Progr. 13.

  2.560.000

  118.763

  118.763

  116.260

  113.758

  Eindtotaal

  9.930.000

  224.994

  224.994

  220.225

  215.456

  In de betreffende programma’s zijn de nieuwe projecten toegelicht en in samenhang gepresenteerd met de reeds bestaande projecten 2016. Daarnaast is in de bijlage bij deze begroting een totaaloverzicht opgenomen van het nieuwe investeringsprogramma inclusief bijbehorende dekking.

  2.5.3   Investeringsvoorstellen t.l.v. lijst kansrijke investeringen (2017 e.v.)

  Conform de nieuwe werkwijze worden de investeringswensen voor de jaren ná 2016, voor zover gewenst en kansrijk geacht, op de lijst kansrijke investeringen geplaatst (het zogenaamd voorportaal).  Hieraan worden nu nog geen middelen toegekend en de besluitvorming hierover vindt plaats bij de voorbereiding van het betreffende (investerings-) jaar.

  De voorgenomen investeringen voor 2017 en verder (onderdeel oud investeringsprogramma) zijn na opschoning van de vervallen projecten als kansrijk overgenomen. Dit zijn de volgende projecten en vormen de lijst van bestaande kansrijke investeringen.

  Tabel 4.2 Bestaande lijst met kansrijke investeringen

  Investeringen

  Investeringen

  Investeringen

  Totaal

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Programma

  Inv. Project

  2017

  2018

  2019

  2017

  2018

  2019

  Progr. 04.

  Verordening huisvestingsvoorziening

  454.000

  454.000

  Totaal Progr. 04.

  454.000

  0

  0

  454.000

  0

  0

  0

  Progr. 06.

  Kosten sloop citysporthal 

  2.200.000

  2.200.000

  Totaal Progr. 06.

  2.200.000

  2.200.000

  0

  0

  0

  Progr. 10.

  Flankerende maatregelen Noord-Oost Corridor

  1.350.000

  1.350.000

  1.350.000

  4.050.000

  88.875

  177.750

  265.163

  Vervanging VRI's

  193.453

  193.453

  25.633

  25.633

  25.004

  Totaal Progr. 10.

  1.543.453

  1.350.000

  1.350.000

  4.243.453

  114.508

  203.383

  290.167

  Progr. 11.

  Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken

  112.000

  112.000

  7.373

  7.373

  7.252

  Vervangen van camera's

  16.000

  16.000

  Vervanging sluis 8 

  3.500.000

  3.500.000

  7.000.000

  253.750

  507.500

  502.950

  Totaal Progr. 11.

  3.628.000

  3.500.000

  0

  7.128.000

  261.123

  514.873

  510.202

  Prog. 13.

  Reguliere vervangingssystemen I&A

  149.000

  95.000

  244.000

  Totaal Progr. 13.

  149.000

  95.000

  0

  244.000

  0

  0

  0

  Eindtotaal

  5.774.453

  7.145.000

  1.350.000

  14.269.453

  375.631

  718.256

  800.369

  Vanuit de Voorjaarsnota en op basis van een nadere afweging bij uitwerking van deze begroting worden de volgende toevoegingen aan de lijst met kansrijke investeringen gedaan.

  Tabel 4.3: Toevoegingen aan lijst met kansrijke investeringen

  Investeringen

  Investeringen

  Investeringen

  Totaal

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Kap.lasten

  Programma

  Inv. Project

  2017

  2018

  2019

  2017

  2018

  2019

  Progr. 10.

  Fietsbeleidsplan ná  2016

  Beter benutten 2 

  300.000

  300.000

  39.750

  39.750

  38.775

  Smart-mobility

  450.000

  750.000

  750.000

  1.950.000

  59.625

  159.000

  256.913

  Totaal Progr. 10.

  750.000

  750.000

  750.000

  2.250.000

  99.375

  198.750

  295.688

  Progr. 11.

  Vervanging sluis 9 in 2020-2021

  0

  Herinrichting Mierloseweg 

  1.825.000

  1.825.000

  Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)

  2.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  4.000.000

  145.000

  217.500

  287.400

  Totaal Progr. 11.

  3.825.000

  1.000.000

  1.000.000

  5.825.000

  145.000

  217.500

  287.400

  Eindtotaal

  4.575.000

  1.750.000

  1.750.000

  8.075.000

  244.375

  416.250

  583.088

  Voor verder inzicht in de kansrijke investeringen wordt verwezen naar de programma’s en de bijlage investeringsprogramma 2016.