Lijst van afkortingen

  ACE 

  Automotive Center of Expertise

  AFB

  Automotive Facilities Brainport

  AMvB

  Algemene Maatregel van Bestuur

  AWBZ

  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

  BBV

  Besluit Begroting en Verantwoording

  BCH

  Brabant Culturele Hoofdstad

  BNG

  Bank Nederlandse Gemeenten

  BUIG

  Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

  BZK

  Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties

  BZOB

  Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant

  DUO

  Dienst Uitvoering Onderwijs

  EVZ

  Ecologische VerbindingsZone

  FTPB

  Food Technology Park Brainport

  GBA

  Gemeentelijke Basis Administatie

  GEO

  Gebiedsgericht Economische Ontwikkeling

  GGD

  Gemeentelijke Gezondheidsdienst

  GIH

  Gebiedsgerichte Integrale Handhaving

  GKP

  Gemeentelijk Kunstwerkenbeheer Plan

  GRP

  Gemeentelijk Riolerings Plan

  HNG

  Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

  HTAC

  High Tech Automotive Campus

  IB-signalen

  Signalen van het Inlichtingenbureau

  IBP

  Informatie Beleids Plan

  ICT

  Informatie en Communicatie Technologie

  ID

  Instroom Doorstroom

  IHP

  Integraal Huisvestingsplan 

  IOAW

  Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werklozen

  IOAZ 

  Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

  IVP

  Investeringsprogramma

  MAC

  MBO Automotive Center

  MUP

  Milieu Uitvoerings Programma

  NOx

  Stikstofoxides

  NUP

  Nationaal Uitvoerings Programma

  OAB

  Onderwijs Achterstanden Beleid

  ODZOB

  Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

  OLO

  OmgevingsLOket

  OOGO

  Op Overeenstemming Gericht Overleg

  O&S

  Onderzoek en Statistiek

  OVD

  Officier Van Dienst

  OLV-kerk

  Onze Lieve Vrouwekerk

  OPR

  Operationeel Programma Riolering

  OZB

  Onroerende Zaakbelasting

  PO

  Persoonlijke Ondersteuning

  P&O

  Personeel & Organisatie

  POW

  Programma Onderhoud Wegen

  PS

  Provinciale Staten

  RHCe

  Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

  RIB

  Raads Informatie Brief

  RI&E

  Risico Inventarisatie & Evaluatie 

  TCO

  Total Cost of Ownership

  SEPA

  Single Euro Payments Area

  SIEH

  Stichting Industrieel Erfgoed Helmond

  S&B

  Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

  SOK

  Samenwerkingsovereenkomst

  SOx

  Zwaveloxides

  SRE

  Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

  VNG

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  VR

  Veligheids Regio

  VSV

  Voortijdig School Verlaters

  VVE

  Vroeg- en Voorschoolse Educatie

  UP’s

  Uitvoerings Programma’s

  UWV

  Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 

  WI

  Werk en Inkomen

  WMO

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  WP

  Woonpartners

  WWB

  Wet Werk en Bijstand