Behandelprocedure

  Ook dit jaar wordt er een hooravond gehouden voor inwoners van Helmond en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Zij krijgen op dinsdag 13 oktober 2015 de gelegenheid om hun mening te geven aan de raadsleden over de (concept)begroting voor 2016. Insprekers dienen zich vooraf te melden bij de griffie.

  Raadsleden krijgen de gelegenheid om technische vragen te stellen over de Programmabegroting. Deze bijeenkomst van de commissie Financiën is gepland op donderdag 15 oktober 2015 vanaf 19.30 uur. De vragen zullen worden beantwoord door de leden van het managementteam van de gemeente Helmond.

  In een extra bijeenkomst van de commissie Financiën op woensdag 21 oktober bespreekt de commissie een aantal aanvullende documenten. Dat betreft de jaarplanning P&C 2016, de financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet (geactualiseerde versie), de nota investeringsbeleid, de nota reserves en voorzieningen, de belastingverorderning en het treasurystatuut.

  Bestuurlijke of beleidsmatige verklaringen en beleidsmatige vragen worden behandeld in de raadsvergadering van donderdag 5 november 2015. In deze vergadering is de inhoudelijke behandeling van de Programmabegroting 2016 gepland. Voor de behandeling wordt de volgende procedure voorgesteld:

  -  13.00 uur

  Aanvang raadsvergadering

  -  13.00 – 15.30 uur

  Mondelinge reactie raadsfracties op de Programmabegroting 2016

  -  15.30 – 17.00 uur

  Schorsing

  -  17.00 – 19.30 uur

  Beantwoording door het college en debat

  -  19.30 – 20.30 uur

  Schorsing (diner)

  -  20.30 uur

  Stemming over moties, amendementen en Programmabegroting,
  inclusief het afleggen van stemverklaringen