Autorisatie en opzet begroting

  Autorisatie

  Bij deze begroting autoriseert de raad het college op het niveau van programma’s voor het doen van uitgaven. Dit geldt afzonderlijk voor het totale begrotingsbudget per programma en voor het investeringsbudget per programma inclusief bijbehorende mutaties over reserves en de instelling van dekkingsreserves. Het college is daarmee bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van het betreffende programma. Voorwaarde daarbij is dat het college bij de besteding van de budgetten binnen de grenzen van de geautoriseerde budgetten blijft. Binnen deze grenzen is het college bevoegd om de wijze van besteding van een programmabudget aan te passen (uiteraard wel met inachtneming van de te bereiken resultaten van het betreffende programma). Bij de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering (en dus de besteding van de budgetten en de bereikte resultaten) van het betreffende programma. Tussentijds wordt hierover gerapporteerd bij de bestuursrapportages (Beraps).   

  Opzet begroting

  De Voorjaarsnota 2015 had een gewijzigde opzet. In de nu voorliggende Programmabegroting is deze ontwikkeling op de volgende manier voortgezet:

  • De oude  hoofdstukken (algemeen, algemene beleidskaders en algemene financiële kaders) worden vervangen door twee nieuwe hoofdstukken. In deze twee hoofdstukken worden de hoofdpunten van het beleid en de ontwikkelingen voor het komende begrotingsjaar toegelicht en wordt de financiële samenvatting gegeven.  Beide hoofdstukken zijn zelfstandig leesbaar, zodat ze een goede samenvatting vormen voor datgene wat er in de Programmahoofdstukken staat.
  • De indeling van de 13 beleidsprogramma’s is iets aangepast. Daardoor worden de programma’s logischer en sluiten ze bovendien beter aan bij de opzet van de digitale begroting. Zo wordt bijvoorbeeld niet begonnen met een tabel met indicatoren zonder verdere toelichting, maar wordt het strategisch doel van het programma omschreven. Het onderscheid in strategisch (“Wat willen we bereiken”), tactisch/operationeel (“Wat gaan we daarvoor doen”) en financieel (“Wat mag het kosten”) wordt strikter toegepast. Tenslotte wordt in de financiële tabellen aansluiting gezocht met de voorgaande vastgestelde begroting.
  • In de (verplichte) paragrafen is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt nu ook  een overzicht opgenomen van het (meerjarige) formatieverloop inclusief de daarmee gemoeide kosten.
  • Als bijlage is een overzicht opgenomen van de voorgenomen verrekeningen met de reserves (meerjarig) en wordt het Investeringsplan opgenomen. Deze onderdelen stonden tot nu toe in aparte nota’s die tegelijkertijd met de Programmabegroting werden aangeboden.