2. Werk en inkomen

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Dhr. J. van Bree: Portefeuillehouder Sociale Zaken
  Wethouder Mevr. N. van der Zanden: Portefeuillehouder Armoedebestrijding

  Programma doelstelling

  Ons hoofddoel is het versterken van de regionale arbeidsmarkt. Daartoe sturen we onder meer op het bevorderen van een effectieve arbeidsmobiliteit en reductie van werkloosheid.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Het takenpakket van de gemeente Helmond is binnen het Sociaal Domein aanzienlijk toegenomen. Naast invoering Participatiewet zijn de gehele keten van Zorg voor Jeugd en diverse extramurale functies overgeheveld naar de gemeenten. De Peelgemeenten hebben besloten dit gezamenlijk uit te gaan voeren. En voor de uitvoering van de Participatiewet is daar de gemeente Geldrop-Mierlo aan toegevoerd (cf. arbeidsmarktregio). Daarmee is er een gezamenlijke aanpak op het terrein van werk en uitkeringen die ook de afgelopen jaren succesvol is geweest. Het streven is om vanaf 2016 deze laatste taken gebundeld uit te laten voeren door een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR).

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Beleidsresultaten Prog 02

  Realisatie

  Uitvoering minimanota "Meer voor wie minder heeft".

  In 2016 gaan we invulling geven aan de pilot opkopen van schulden voor huishoudens met kleine problematische schulden, vindt de implementatie plaats van de eenmalige inkomenstoets en zetten we onze inzet voort op samenwerkingsafspraken voor wat betreft de vroegsignalering en aanpak van schulden.  Een grote rol is weggelegd voor ervaringsdeskundigen bij het adviseren en ondersteunen van inwoners bij het rondkomen met weinig inkomen. Wij stimuleren en faciliteren de inzet van ervaringsdeskundigen en zelfhulp.

  31-12-2016

  2016 Overige resultaten reguliere processen

  Processen:

  Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:

  PROD 603

  Aanvragen bijzondere bijstand en overige inkomensondersteunende maatregelen

  85% van de aanvragen wordt tijdig afgehandeld.

  PROD 604

  Schulddienstverlening

  Voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. de maximale wachttijd van 4 weken.

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  87.953.364

  85.292.594

  84.603.795

  81.098.909

  79.802.770

  78.204.651

  Baten

  75.052.479

  44.519.136

  43.147.503

  43.147.503

  43.147.503

  43.147.503

  Saldo

  -12.900.885

  -40.773.458

  -41.456.292

  -37.951.406

  -36.655.267

  -35.057.148

  Verrekening met reserves

  Storting

  0

  3.600.000

  0

  0

  0

  0

  Onttrekking

  2.772.907

  6.840.000

  2.735.000

  210.000

  190.000

  190.000

  Saldo

  -10.127.978

  -37.533.458

  -38.721.292

  -37.741.406

  -36.465.267

  -34.867.148

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten