3. Zorg en welzijn

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Mevr. N. van der Zanden: Portefeuillehouder WMO
  Wethouder Mevr. M.M. de Leeuw-Jongejans: Portefeuillehouder Gezondheid

  Programma doelstelling

  We willen de eigen kracht van onze inwoners benutten en hen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Daartoe zetten we onder meer in op het bevorderen van zelfregie, preventie en vroegsignalering, inzet van sociale netwerken (o.a. mantelzorg en vrijwilligerswerk) en gebiedgerichte aanpak.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. Kansen om dichterbij onze inwoners maatwerk te leveren, om meer gebruik te maken van voorzieningen in de wijk en om preventiever en slimmer samen te werken.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Nota

  Planning

  Besluitvorming nota continuering waardering en ondersteuning mantelzorgers
  Eind 2015 zal op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met betrekking tot de mantelzorgwaardering en de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers, een voorstel worden opgesteld voor de mantelzorgondersteuning en -waardering in 2016 en verder. Begin 2016 zal dit voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd.

  01-04-2016

  Besluitvorming actualiseren subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties
  Door de ontwikkelingen binnen het sociaal domein wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht en het versterken van lokale netwerken. Ook vrijwilligersorganisaties kunnen hier een rol in hebben. In het subsidiebeleid voor de vrijwilligersorganisaties zal dit een grotere rol gaan spelen.

  30-04-2016

  2016 Beleidsresultaten Prog 03

  Realisatie

  Verstevigen integrale wijkaanpak van gezondheidsachterstanden (Gezond In De Stad)
  In de leeftijdsperiode van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Gestimuleerd wordt dat alle kinderen in de groepen 1 en 2 van het basionderwijs een beweegdiploma (voor een goede motorische basis) behalen. Het streven is dat eind 2017 tenminste 5 basisscholen in de aandachtswijken en 4 VO/MBO schoollocaties  een gezonde schoolvignet hebben. Daarvoor worden allerlei activiteiten georganiseerd om kinderen en ouders bewust te maken van gezonde voeding en leefstijl. Eind 2016 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.

  31-12-2016

  Meer jongeren op een gezond gewicht (JOGG) (Jong Helmond Lekker Gezond)
  Het streven is om meer jongeren op een gezond gewicht te krijgen. Via de JOGG aanpak is het percentage jongeren zonder overgewicht in 2017 hoger dan in 2014 (2014: groep 7 = 84%, 12 - 18 jarigen in aandachtswijken = 86%). Eind 2016 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.

  31-12-2016

  Stimuleren en faciliteren van zelfhulp dmv ervaringsdeskundigen en zelfhulp
  Het versterken en beter benutten van het netwerk voor zelfhulp en ervaringsdeskundigheid willen we stimuleren en faciliteren. Met de inzet van ervaringsdeskundigen/ -werkers binnen de doelgroep met zware multiproblematiek willen we een groep bereiken die nog niet of niet meer open staat voor professionele ondersteuning (zorgwekkende zorgmijders).

  31-12-2016

  Besluitvorming verbreden Zorg- en Gemaksdiensten (ZEG)
  Zorg- en  gemaksdiensten (zoals boodschappen, was- en strijkservice, maaltijdbereiding) worden geleverd door inwoners met een uitkering en vrijwilligers (jaarlijks 16.000 uren voor ZEG diensten, met een uitstroom van gemiddeld 18 inwoners uit de uitkering).
  Onze ambitie in 2016 is de verbreding van de diensten waardoor het aantal uren ZEG-diensten zal stijgen en het beroep op individuele WMO-voorzieningen kan dalen. Ook willen wij meer wijkgericht gaan werken. Hierbij kan een koppeling worden gemaakt met het stadsleerbedrijf.

  30-04-2016

  Eerste opbrengsten van het Stadslab voorleggen (sociaal innovatief fonds)
  Vanuit het Stadslab kunnen projecten ook worden bedacht en uitgevoerd, projecten opgestart door inwoners die de stad leuker en mooier willen maken. We streven een broedplaats waar de stad nog jaren plezier van zal hebben. En we hopen dat het bedrijfsleven, het onderwijs en andere maatschappelijke partners zich opwerpen als partner en sponsor voor ideeën die vanuit het Stadslab ontwikkeld worden.
  Ook de gemeente Helmond is partner en sponsor. De gemeente heeft een nadrukkelijke vraag aan het Stadslab voor wat betreft een duurzame versteviging van het lokale netwerk in onze stad, waardoor inwoners vaker oplossingen vinden voor hun ondersteuningsbehoefte, zonder een beroep te doen op professionele en individuele voorzieningen. In 2016 genereert het Stadslab hiertoe een aantal ideeën/initiatieven.

  30-04-2016

  Oprichting en verdere vormgeving van een stadsleerbedrijf (sociaal innovatief fonds)
  In het stadleerbedrijf kunnen bewoners hun talenten en capaciteiten inzetten voor de leefbaarheid van onze wijken. Het stadsleerbedrijf is een plek waar mensen zich verder kunnnen ontwikkelen en ontplooien en van waaruit allerlei diensten kunnen worden gecoördineerd om de leefbaarheid in de wijken in zijn volle breedte te versterken.

  30-04-2016

  Realisatie van nieuwe woonvoorzieningen
  Steeds meer mensen zijn aangewezen op begeleiding. Het aantal woningen dat vrijkomt voor deze doelgroep - zoals zwerfjongeren en jongeren met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) - is niet toereikend en ook niet altijd geschikt. Behoefte is aan het realiseren van wooninitiatieven met corporaties en andere aanbieders. Voor een aantal doelgroepen ontbreken nu woonvoorzieningen, zoals harddrugsgebruikers in combinatie met een stoornis. Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, is er vraag naar nieuwe levensloopbestendige woonvormen. Wij kunnen deze initiatieven stimuleren en faciliteren. Bovenstaande wordt betrokken bij de opstelling van de nieuwe woonvisie.

  01-12-2016

  Doorontwikkeling monitoring sociaal beleid
  In 2015 is gestart met de opzet van een monitor Sociaal Domein. In 2016 wordt de monitor sociaal domein i.s.m. Peel 6.1 doorontwikkeld zodat we op het niveau van de gehele piramide én voor de vier zorggebieden zicht en sturing houden op de zorgconsumptie, zorguitgaven, kwaliteit van de hulp en ondersteuning en bedrijfsvoering in relatie tot de gewenste (beleids)effecten. Verder evalueren we periodiek met onze partners casuistiek om van te leren en in een continue verbeterproces werkprocessen aan te scherpen. In 2016 evalueren we minimaal 5 casuistieken.

  31-12-2016

  Verbreden inzet/gebruik Jobfactory
  De Jobfactory is nu met name bestemd voor (potentiele) bewoners van de maatschappelijke opvang (SMO).  Deze voorziening willen we toegankelijk maken voor een bredere doelgroep.

  30-06-2016

  2016 Overige resultaten reguliere processen

  Processen:

  Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:

  PROD 690

  Verwerken maatwerkvoorzieningen Wmo, exclusief HO

  Van alle aanvragen overige Wmo voorzieningen (excl. Huishoudelijke Ondersteuning) wordt 90% tijdig afgehandeld.

  PROD 695

  Opzetten van een kernteam Sociaal Domein

  In 2016 vormen de WMO-consulent met o.a. de opvoedondersteuners, participatiecoach en de wijkverpleegkundige de integrale toegang vanuit de wijken naar de voorzieningen in het sociale domein.

  PROD 695

  Verwerken maatwerkvoorzieningen Wmo, HO

  Van alle aanvragen (incl. verlengingen) Huishoudelijke  Ondersteuning wordt 95% tijdig afgehandeld.

  PROD 695

  Verwerken maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding

  Van alle aanvragen (incl. verlengingen) Begeleiding wordt 90% tijdig afgehandeld.

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  27.467.977

  55.256.880

  57.064.054

  56.248.728

  56.405.063

  55.206.065

  Baten

  3.570.075

  3.233.881

  3.239.381

  3.222.381

  3.222.381

  3.222.381

  Saldo

  -23.897.902

  -52.022.999

  -53.824.673

  -53.026.347

  -53.182.682

  -51.983.684

  Verrekening met reserves

  Storting

  3.486.379

  1.549.460

  0

  0

  0

  0

  Onttrekking

  651.119

  2.116.460

  1.637.000

  1.500.000

  1.500.000

  0

  Saldo

  -26.733.162

  -51.455.999

  -52.187.673

  -51.526.347

  -51.682.682

  -51.983.684

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten