4. Jeugd en onderwijs

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Mevr. M.M. de Leeuw-Jongejans: Portefeuillehouder gehele programma

  Programma doelstelling

  We willen dat alle kinderen en jongeren uit Helmond gezond en veilig kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en zelfstandige burgers. We zetten in op een totale ondersteuning voor jeugdhulp, vanuit het perspectief van de jeugdigen en hun gezin. Dat betekent laagdrempelig, dichtbij en zoveel mogelijk onder de verantwoordelijkheid en regie van de Helmonders zelf en wanneer nodig met ondersteuning van een generalist/regisseur. Om deze ambitie waar te maken werken we onder meer aan een goede start op de basisschool, terugdringen van schooluitval, bevorderen van het percentage jongeren met een startkwalificatie, terugdringen van alcoholgebruik, terugdringen van kinderen en jongeren met overgewicht en bevorderen van veiligheid voor jeugd.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  De volledige zorg voor jeugd is begin 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. De uitvoering van de jeugdhulp wordt op drie niveaus aangevlogen, lokaal, sub-regionaal in de Peelregio, en op niveau van 21 gemeenten in Zuidoost Brabant.

  Op schaal van 21 gemeenten regelen we de inkoop van zeer specialistische jeugdhulp, bijvoorbeeld Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Veilig Thuis, Verblijf, Crisisdienst en Spoedeisende Zorg.

  Op schaal van de Peelregio worden alle ambulante zorgvormen ingekocht middels bestuurlijk aanbesteden. Ook de administratieve afwikkeling is belegd bij Peel6.1, alsook de besluitvorming omtrent de individuele jeugdhulpvoorzieningen. Peel 6.1 informeert ons over de voortgang (kwalitatief en kwantitatief) middels managementrapportages en kwartaalgesprekken.

  Lokaal zijn onze opvoedondersteuners de toegang tot jeugdhulp. Zij zullen in 2016 hierin gaan samenwerken met andere sociale professionals in een gebiedsgericht kernteam, dat ruimte en mandaat krijgt als het gaat om inzet van zorg en ondersteuning.. Helmond kent 4 gebieden waarin professionals dichtbij, preventief en integraal de burger van Helmond bedienen.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Nota

  Planning

  Vaststelling toekomstscenario gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen
  Vanwege lokale ontwikkelingen, landelijke beleidsontwikkeling rondom harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk én een nieuwe verdeling van OAB-middelen (Onderwijsachterstandenbeleid) vanaf 2017 verkennen we alternatieve toekomstscenario's voor gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen.

  30-06-2016

  Vaststelling herijking Onderwijsachterstandenbeleid
  Eind 2016 loopt de huidige convenantsperiode met het rijk af. Komend jaar wordt duidelijk hoe het rijk verder wil met het onderwijsachterstandenbeleid. Op basis hiervan wordt lokaal OAB-beleid herijkt.

  31-12-2016

  2016 Beleidsresultaten Prog 04

  Realisatie

  Realisatie streefnormen Voorkomen voortijdig schoolverlaten
  Jaarlijks werken we samen met het onderwijs aan het realiseren van de landelijke streefnormen (percentage uitschrijvingen) voor de diverse onderwijsniveaus. Voor 2016 streven we naar een gemiddeld percentage uitschrijvingen zonder startkwalificatie van 2% (2,3% in 2014). Verzuim is een goede indicator van voortijdig school verlaten. Om de doelstelling te realiseren vragen we scholen in 2016 meer werk te maken van verzuim(meldingen). Verder zetten wij leerplicht en regionaal meldpunt coördinatie (RMC) in om verzuim mee aan te pakken en schakelt zo nodig de opvoedondersteuner in.

  31-12-2016

  Verminderen overlast door jongeren
  Jaarlijks heeft het Jeugdpreventieteam alle jeugdgroepen in Helmond in beeld. Dit is ook in 2016 het streven. Waar nodig wordt een groepsaanpak uitgezet. De trajectregisseur risicojeugd voert procesregie op de aanpak van individuele jongeren uit deze groepen en overige risicojeugd die een persoonsgerichte aanpak krijgt vanuit de insteek openbare orde en veiligheid.

  31-12-2016

  Verminderen taalachterstanden van kinderen
  In 2012 hebben G33 en Rijk bestuursafspraken gemaakt in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie voor de periode 2012 t/m 2015. De convenantsperiode is met een jaar verlengd. Tijdens een tussentijdse bestandsopname in 2014 bleek dat Helmond goed op koers ligt om de bestuursafspraken te behalen. In 2016 ligt de focus op het borgen van de gerealiseerde afspraken met de partners in ondere andere een handboek.

  31-12-2016

  Versterken zelfredzaamheid en sociale netwerken
  In 2016 faciliteren we verenigingen, scouting met kennis en expertise over de licht verstandelijk beperkte doelgroep zodat hun activiteiten nog meer voor hen toegankelijk zijn. Verder ondersteunen we laagdrempelige contacten tussen opvoeders en jeugdigen onderling om ervaringen uit te wisselen en elkaar te adviseren (bijvoorbeeld rondom echtscheiding, omgaan met autisme). Ook optimaliseren we Guido en de website van het Centrum voor Jeugd&Gezin en ontsluiten relevante online informatie en dienstverlening voor jeugdigen en opvoeders, zoals gratis online cursussen, doe het zelf checks, chatfuncties, apps).

  31-12-2016

  Versterken bijdrage preventie basisvoorzieningen
  In 2016 versterken we de rol van vindplaatsen in de vroegsignalering, bijvoorbeeld op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling (wettelijk verplicht). We maken hierover afspraken met onze partners. Daarnaast  coördineren we de totstandkoming van een sluitende preventie aanpak om een verantwoorde leefstijl (van voeding en bewegen, alcohol en drugs tot omgaan met geld) en (seksuele) weerbaarheid onder jeugdigen te bevorderen. We streven naar een doorlopende leerlijn en een aanpak waarbij preventie-activiteiten gericht op school, ouders, jeugdigen én de wijk elkaar zoveel mogelijk versterken.

  31-12-2016

  Maatschappelijke ondersteuning: doorontwikkeling opvoedondersteuning
  De positionering en werkwijze van de opvoedondersteuner is uitgekristalliseerd. Er zijn heldere samenwerkingsafspraken met partners in het lokale veld zoals (voor)scholen, politie, huisartsen en met regionale partners als Veilig Thuis en Spoedeisende Zorg en er wordt conform gewerkt. Opvoedondersteuners zijn in staat normaliserend te werken, eigen kracht en netwerk te activeren en maken gebruik van voorliggende voorzieningen en schalen tijdig af.

  31-12-2016

  Maatschappelijke ondersteuning: verbinden 3 decentralisaties op uitvoeringsniveau
  In 2016 maken we met onze partners (Werkbedrijf, onderwijs, Centrum voor Jeugd&Gezin, Zorg&Ondersteuning, Jeugdgezondheidszorg, Leerplicht/RMC) werkafspraken voor professionals die zich inzetten voor kwetsbare jongeren op het snijvlak van de vier stelselwijzigingen (Passend Onderwijs, Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet). Deze werkafspraken geven - op de snijvlakken - duidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden, mandaten en werkprocessen, zodat er cliëntgericht en slagvaardig kan worden gehandeld.

  31-12-2016

  Organiseren simulatie-oefening in kader van calamiteiten Jeugdhulp
  Om voorbereid te zijn bij een eventuele calamiteit voeren we in 2016 met alle relevante betrokkenen een simulatie-oefening uit. Zonodig passen we op basis hiervan ons communicatieprotocol aan.

  31-12-2016

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  20.508.160

  48.949.875

  43.132.066

  42.597.766

  42.675.847

  42.626.528

  Baten

  3.378.460

  4.609.267

  2.479.736

  2.479.736

  2.479.736

  2.479.736

  Saldo

  -17.129.700

  -44.340.608

  -40.652.330

  -40.118.030

  -40.196.111

  -40.146.792

  Verrekening met reserves

  Storting

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Onttrekking

  444.500

  132.750

  3.000

  0

  0

  0

  Saldo

  -16.685.200

  -44.207.858

  -40.649.330

  -40.118.030

  -40.196.111

  -40.146.792

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten