5. Cultuur

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Cultuur
  Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Toerisme

  Programma doelstelling

  Ons doel is om - gegeven de bezuinigingstaak - gestelde ambities op gebied van culturele voorzieningen en evenementen in samenwerking te realiseren. Naast het herijken van het cultuurbeleid, bibliotheekvoorzieningen, het ontwikkelen van integrale visie op collecties en museale activiteiten wordt ingezet op professionalisering van cultuurinstellingen.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  De Helmondse Cultuur willen we waar mogelijk laten passen bij de omvang en ambities van de stad. Tegelijkertijd ligt er een bezuinigingsopgave die samen met het culturele veld in Helmond is opgepakt. De Helmondse instellingen zullen een deel van deze bezuinigingen opvangen.  De mate waarin zij samen diverse taken (backoffice, pr, programmering etc) kunnen oppakken en synergie kunnen vinden zal mede bepalend zijn voor hun positie in de toekomst en hun taakuitvoering. Mede gezien de bezuinigingstaak wordt bekeken hoe gestelde ambities door middel van nieuwe manier van samenwerking kan worden bereikt, of dat deze moeten worden aangepast. Dit is dan ook terug te vinden in het meerjarig beleidsperspectief van programma 5 en de doelstellingen die hiertoe behoren.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Nota

  Planning

  Nota herijking archeologiebeleid opleveren
  De uitvoering van het archeologiebeleid en daarmee samenhangend de inzet van de archeoloog vragen gezien de bezuinging om een herijking. Daarnaast wordt ook de archeologische beleidskaart vernieuwd.

  01-07-2016

  Nota Monumentenbeleid opleveren
  De uitvoering van monumentenzorgen en industrieel erfgoed krijgt in 2016 te maken met minder middelen voor onderhoud monumenten i.v.m. de bezuinigingen. De uitvoering van het beleid moet opnieuw uitgewerkt worden inclusief een nieuwe manier van werken en financiering.

  01-07-2016

  Visie op Helmondse Collecties aan raad voorgelegd
  In Helmond bevinden zich diverse kleinere private musea en collecties. In 2015 is de waarde hiervan in beeld gebracht. In 2016 willen we verder uitwerken hoe in de toekomst het beste met het beheer en behoud van de waardevolle delen van deze collecties (inclusief de collectie draaiorgels) omgegaan kan worden.

  31-12-2016

  2016 Beleidsresultaten Prog 05

  Realisatie

  (2013) Gaviolizaal
  De stichting Draaiorgels Helmond heeft tijd en middelen gekregen om van de collectie een goed lopende expositie te maken. Daarnaast zal in samenspraak met de gemeente gezocht worden naar een oplossing voor de huisvesting.

  01-01-2017

  Inzet en toekomst adviescommissies
  Zowel op het gebied van monumenten als Beeldende Kunst kunnen de komende tijd door geringere middelen minder initiatieven uitgevoerd worden. Dit vraagt om een herziening van de inzet van de adviescommissies.

  01-07-2016

  Subsidiesystematiek grote instellingen
  Momenteel worden de grote instellingen jaarlijks gesubsidieerd. De teruglopende middelen in de komende jaren zullen de opdracht beïnvloeden. I.r.t. de bezuiniging willen wij de opdracht aan de instellingen opnieuw ijken. Hiermee is in 2015 gestart en krijgt zijn vervolg in 2016.

  31-12-2016

  Cultuurbeleid inclusief accountmanagement grote instellingen herijken
  In beginsel zijn er afspraken gemaakt om dit mogelijke gelijk op te laten gaan met het nieuwe cultuurbeleid van de overige B5 steden. Daarnaast wordt irt de bezuiniging de invulling van het accounthouderschap als de opdracht aan de grote instellingen herijkt.

  31-12-2016

  Subisidievoorwaarden evenementen vernieuwen
  Naar aanleiding van de analyse uit 2015 wordt een nieuwe subsidiesystematiek ontwikkeld en geïmplementeerd.

  31-12-2016

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  12.655.713

  12.360.209

  11.554.720

  11.260.520

  11.011.520

  10.858.020

  Baten

  2.570.203

  1.464.507

  1.356.507

  1.356.507

  1.356.507

  1.356.507

  Saldo

  -10.085.510

  -10.895.702

  -10.198.213

  -9.904.013

  -9.655.013

  -9.501.513

  Verrekening met reserves

  Storting

  143.000

  0

  580.000

  0

  0

  0

  Onttrekking

  110.000

  0

  240.000

  190.000

  100.000

  50.000

  Saldo

  -10.118.510

  -10.895.702

  -10.538.213

  -9.714.013

  -9.555.013

  -9.451.513

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten