5. Cultuur

    Programma in €

    Verantwoordelijke Wethouder(s)

    Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Cultuur
    Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Toerisme

    Programma doelstelling

    Ons doel is om - gegeven de bezuinigingstaak - gestelde ambities op gebied van culturele voorzieningen en evenementen in samenwerking te realiseren. Naast het herijken van het cultuurbeleid, bibliotheekvoorzieningen, het ontwikkelen van integrale visie op collecties en museale activiteiten wordt ingezet op professionalisering van cultuurinstellingen.

    Aandeel programma in
    totale lasten

    Bekijk financien

    Wat willen we bereiken?

    Meerjarig beleidsperspectief

    De Helmondse Cultuur willen we waar mogelijk laten passen bij de omvang en ambities van de stad. Tegelijkertijd ligt er een bezuinigingsopgave die samen met het culturele veld in Helmond is opgepakt. De Helmondse instellingen zullen een deel van deze bezuinigingen opvangen.  De mate waarin zij samen diverse taken (backoffice, pr, programmering etc) kunnen oppakken en synergie kunnen vinden zal mede bepalend zijn voor hun positie in de toekomst en hun taakuitvoering. Mede gezien de bezuinigingstaak wordt bekeken hoe gestelde ambities door middel van nieuwe manier van samenwerking kan worden bereikt, of dat deze moeten worden aangepast. Dit is dan ook terug te vinden in het meerjarig beleidsperspectief van programma 5 en de doelstellingen die hiertoe behoren.

    Wat gaan we ervoor doen?

    Doelstellingen

    2016 Nota

    Planning

    Nota herijking archeologiebeleid opleveren
    De uitvoering van het archeologiebeleid en daarmee samenhangend de inzet van de archeoloog vragen gezien de bezuinging om een herijking. Daarnaast wordt ook de archeologische beleidskaart vernieuwd.

    01-07-2016

    Nota Monumentenbeleid opleveren
    De uitvoering van monumentenzorgen en industrieel erfgoed krijgt in 2016 te maken met minder middelen voor onderhoud monumenten i.v.m. de bezuinigingen. De uitvoering van het beleid moet opnieuw uitgewerkt worden inclusief een nieuwe manier van werken en financiering.

    01-07-2016

    Visie op Helmondse Collecties aan raad voorgelegd
    In Helmond bevinden zich diverse kleinere private musea en collecties. In 2015 is de waarde hiervan in beeld gebracht. In 2016 willen we verder uitwerken hoe in de toekomst het beste met het beheer en behoud van de waardevolle delen van deze collecties (inclusief de collectie draaiorgels) omgegaan kan worden.

    31-12-2016

    2016 Beleidsresultaten Prog 05

    Realisatie

    (2013) Gaviolizaal
    De stichting Draaiorgels Helmond heeft tijd en middelen gekregen om van de collectie een goed lopende expositie te maken. Daarnaast zal in samenspraak met de gemeente gezocht worden naar een oplossing voor de huisvesting.

    01-01-2017

    Inzet en toekomst adviescommissies
    Zowel op het gebied van monumenten als Beeldende Kunst kunnen de komende tijd door geringere middelen minder initiatieven uitgevoerd worden. Dit vraagt om een herziening van de inzet van de adviescommissies.

    01-07-2016

    Subsidiesystematiek grote instellingen
    Momenteel worden de grote instellingen jaarlijks gesubsidieerd. De teruglopende middelen in de komende jaren zullen de opdracht beïnvloeden. I.r.t. de bezuiniging willen wij de opdracht aan de instellingen opnieuw ijken. Hiermee is in 2015 gestart en krijgt zijn vervolg in 2016.

    31-12-2016

    Cultuurbeleid inclusief accountmanagement grote instellingen herijken
    In beginsel zijn er afspraken gemaakt om dit mogelijke gelijk op te laten gaan met het nieuwe cultuurbeleid van de overige B5 steden. Daarnaast wordt irt de bezuiniging de invulling van het accounthouderschap als de opdracht aan de grote instellingen herijkt.

    31-12-2016

    Subisidievoorwaarden evenementen vernieuwen
    Naar aanleiding van de analyse uit 2015 wordt een nieuwe subsidiesystematiek ontwikkeld en geïmplementeerd.

    31-12-2016

    Wat mag het kosten?

    Overzicht lasten baten meerjarig

    Rekening

    Begroting

    Begroting

    overzicht lasten baten meerjarig

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    Lasten

    12.655.713

    12.360.209

    11.554.720

    11.260.520

    11.011.520

    10.858.020

    Baten

    2.570.203

    1.464.507

    1.356.507

    1.356.507

    1.356.507

    1.356.507

    Saldo

    -10.085.510

    -10.895.702

    -10.198.213

    -9.904.013

    -9.655.013

    -9.501.513

    Verrekening met reserves

    Storting

    143.000

    0

    580.000

    0

    0

    0

    Onttrekking

    110.000

    0

    240.000

    190.000

    100.000

    50.000

    Saldo

    -10.118.510

    -10.895.702

    -10.538.213

    -9.714.013

    -9.555.013

    -9.451.513

    Specificatie per hoofdproduct

    Lasten en baten naar hoofdproducten