6. Sport en recreatie

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Dhr.F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Sport
  Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Recreatie

  Programma doelstelling

  We beogen met dit programma dat Helmonders voldoende bewegen en sporten en tevreden zijn over de vrijetijdsvoorzieningen. Daarnaast willen we de gezondheidsachterstanden binnen aandachtswijken terugdringen. In lijn met de Strategische Sportnota 2013-2020 wordt ingezet op een leven lang sporten, sterke (amateur) sportverenigingen en een goede sportinfrastructuur.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Dit programma draagt bij aan de realisatie van de speerpunten jeugd, onderwijs, gezondheid en sociale participatie door te bevorderen dat meer inwoners van onze stad participeren in sport- en bewegingsactiviteiten. Uitgaande van de sociale sportinfrastructuur, waarin amateursportverenigingen het voortouw hebben, dient binnen de gemeente ook ruimte te zijn voor anders georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten. Zij kunnen immers de drempel tot de georganiseerde sportbeoefening verlagen, maar vooral ook een middel zijn om bepaalde maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Nota

  Planning

  Besluitvorming nieuwe zwemvoorziening
  De bouw van een nieuw zwembad wordt overgelaten aan de markt. In de tweede helft van 2015 is hiervoor een marktconsultatie gestart. Op grond van de uitkomsten vindt besluitvorming plaats en wordt het vervolgtraject vastgesteld.

  30-04-2016

  Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Knippenbergcollege naar Sportpark de Braak
  Op verzoek van OMO is in samenwerking met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek opgestart naar de verplaatsing van het Knippenbergcollege naar de Braak. Het haalbaarheidsonderzoek bestaat in grote lijn uit 3 opgaves, de conceptuele (onderwijs & sport), ruimtelijke en financiële.

  01-03-2016

  Faciliteren visieontwikkeling amateurvoetbal in Helmond
  Aan de Helmondse voetbalverenigingen is gevraagd om te komen tot een gezamenlijke visie en uitvoeringsplan voor het amateurvoetbal in Helmond tot 2020. Vanuit de gemeente wordt dit proces gefaciliteerd.

  31-07-2016

  Onderzoek en realisatie camperplaatsen
  De mogelijkheid voor realisatie van een camperlocatie in Helmond wordt onderzocht, in samenwerking met particuliere initiatiefnemers. Op grond van het haalbaarheidsonderzoek (inclusief locatie) wordt de raad geïnformeerd en het vervolgtraject bepaald.

  31-07-2016

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  6.057.477

  5.750.773

  5.828.154

  5.775.691

  5.675.691

  5.675.691

  Baten

  759.143

  742.118

  742.118

  742.118

  742.118

  742.118

  Saldo

  -5.298.334

  -5.008.655

  -5.086.036

  -5.033.573

  -4.933.573

  -4.933.573

  Verrekening met reserves

  Storting

  0

  0

  1.000.000

  0

  0

  0

  Onttrekking

  719.000

  0

  300.000

  300.000

  200.000

  200.000

  Saldo

  -4.579.334

  -5.008.655

  -5.786.036

  -4.733.573

  -4.733.573

  -4.733.573

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten