7. Economisch beleid en werkgelegenheid

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Dhr. J. van Bree: Portefeuillehouder gehele programma

  Programma doelstelling

  Met dit programma willen we het ondernemersklimaat en vestigingsklimaat verbeteren, het aantal arbeidsplaatsen in Helmond bevorderen en de speerpuntsectoren food en automotive versterken.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Algemene ontwikkeling

  Ondertussen kunnen we spreken over een voorzichtig economisch herstel. Alhoewel; niet alle sectoren hebben zich (nog) volledig hersteld.. De werkloosheid steeg nog in de eerste helft van 2015, en laat in de tweede helft een afname zien. Het aantal faillissementen en bedrijfsoprichtingen blijft stabiel. De uitdaging is nu vooral om het vernieuwde economisch fundament vast te houden en deze waar mogelijk verder te versterken.

  Belangrijk hierbij is de mate waarin we in staat zijn het veranderingsproces, waarbij onze traditionele industrie plaats maakt voor een meer kennisgeoriënteerde industrie, na de periode van crisis te behouden en verder te faciliteren.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Nota

  Planning

  Uitvoeren programma Smart en Green mobility
  In 2016 wordt gestart met het uitvoeren van het specifieke Smart en Green Mobility programma, onder andere het project met Heijmans en Daan Roosegaarde en de automated driving testen.

  31-12-2016

  Uitvoeringsprogramma Agrofood De Peel 2016 wordt opgeleverd
  Opstellen en uitvoeren regionaal programma agrofood voor de Peel.

  01-02-2016

  2016 Beleidsresultaten Prog 07

  Realisatie

  Gebiedsontwikkeling en inrichting openbare ruimte Automotive Campus uitvoeren
  De uitvoering van het in 2013 opgestelde Ruimtelijk Ontwikkelings Plan wordt doorgezet, zoals het upgraden van panden en het verbeteren van de bereikbaarheid van de campus.

  31-12-2017

  Plan opleveren herstructurering Induma West
  De herstructurering omvat 2 onderdelen. Als eerste het herprofileren van de openbare ruimte. Als tweede het stimuleren dat vastgoedeigenaren en ondernemers zelf ook investeren in het gebied. In 2016 wordt het plan ontwikkeld voor de herstructurering waarmee eind 2016 gestart wordt met de uitvoering.

  31-12-2017

  Professionaliseren site- en acqusitiemanagement Automotive Campus
  In 2016 zal de nieuwe manier van werken voor sitemanagement van de campus worden geïmplementeerd in samenwerking met Automotive NL, vastgoedeigenaren en bewoners van de campus.

  31-12-2016

  Intensiveren samenwerking partners FTPB nationaal en internationaal
  In 2016 wordt de samenwerking met diverse nationale en internationale foodpartners geïntesiveerd. Dit wordt mede gedaan door samen project op te zetten. In 2016 worden de internationale projecten Triple F en Feel Good uitgevoerd.

  31-12-2016

  Doorontwikkelen innovatiecentrum plantaardige reststromen FTPB
  In 2015 is gestart met het opzetten van het innovatiecentrum rondom plantaardige reststromen. In 2016 wordt het innovatiecentrum verder uitgebreid met een proeffabriek rondom plantaardige reststromen.

  31-12-2016

  Uitvoering projecten Techniekeducatie
  Techniekeducatie (en promotie) brengt jongeren ook in 2016 in aanraking met techniek met het oog op de verwachte toekomstvraag in technische beroepsgroepen en de nu al ontstane tekorten. Ook speelt mee dat de instroom in technische gerichte opleidingen achterblijft. Het gaat er vooral om dat jongeren op de momenten in hun (school)carrière een weloverwogen keuze kunnen maken om al dan niet te kiezen voor techniek.

  31-12-2016

  Uitvoeren onderdelen Brainport, zoals Brainport International Programme en Dutch Technology Week
  Met het mee organiseren van de DTW laten we zien wat voor unieke prestaties op het gebied van High Tech Helmond te bieden heeft. Ook in 2016 worden diverse activiteiten georganiseerd door Helmond tijdens de DTW.

  31-07-2016

  Helmond Stagestad doorontwikkelen
  In 2016 zal de Week van Helmond Stagestad worden georganiseerd. Het evenement zal worden verbreed naar MBO leerlingen.

  31-08-2016

  Optimaliseren ondernemersklimaat Helmond
  In 2015 is een plan van aanpak opgeleverd om de dienstverlening richting bedrijven, organisaties en instellingen te verbeteren. In 2016 zal dit plan van aanpak uitgevoerd worden op de onderdelen starters, communicatie en accountmanagement.

  31-12-2016

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  3.138.103

  3.264.988

  2.971.508

  3.131.906

  3.131.906

  3.041.906

  Baten

  266.444

  307.572

  277.572

  277.572

  277.572

  277.572

  Saldo

  -2.871.659

  -2.957.416

  -2.693.936

  -2.854.334

  -2.854.334

  -2.764.334

  Verrekening met reserves

  Storting

  54.790

  0

  4.995.000

  0

  0

  0

  Onttrekking

  405.446

  642.000

  413.000

  1.035.000

  1.035.000

  945.000

  Saldo

  -2.521.003

  -2.315.416

  -7.275.936

  -1.819.334

  -1.819.334

  -1.819.334

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten