8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Dhr. P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder Grondzaken
  Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Volkshuisvesting
  Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Stedelijk Beheer (incl. Bouw- en woningtoezicht en handhaving)

  Programma doelstelling

  Dit programma zet in op een versterking van de centrumpositie van Helmond in de regio, een toename van het aantal woningen, gedifferentieerd woningaanbod, goede groenvoorziening en de realisatie van een ecologische verbindingszone.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Ruimtelijke Ordening

  Met inachtneming van het rijks-, provinciaal en regionaal beleid en de daarin geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden blijft Helmond de komende jaren werken aan de integrale ontwikkeling van de stad door middel van een actualisatie van kaderstellende beleidsnota’s, planontwikkeling, plantoetsing en –uitvoering. Kernthema is daarbij een nieuwe, evenwichtige afstemming tussen de vraag naar woningen, bedrijventerreinen, voorzieningen, groen en recreatie tot stand te brengen die rekening houdt met een groot aantal maatschappelijke, economische en demografische lange termijn ontwikkelingen met tegelijkertijd aandacht voor de actuele uitdagingen die de huidige zorgelijke marktsituatie stelt.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Nota

  Planning

  Bestemmingsplan Brandevoort Zuid-west (actualisatie)

  30-11-2016

  Bestemmingsplan Vossenberg - Zonnekwartier I (actualisatie)

  31-12-2016

  Bestemmingsplan Dierdonk I (actualisatie)

  30-06-2016

  Bestemmingsplan Hoogeind - Engelseweg-oost (actualisatie)

  31-03-2016

  Bestemmingsplan Automotive Campus NL

  31-12-2016

  Woonvisie 2016 - 2020

  31-03-2016

  Bestemmingsplan Brandevoort Noord (actualisatie)

  30-11-2016

  Bestemmingsplan Suytkade I (actualisatie)

  01-03-2016

  Actualisatie nota grondbeleid

  31-12-2016

  2016 Beleidsresultaten Prog 08

  Realisatie

  Woningbouwproductie
  Jaarlijks richten we ons op bruto realisatie van 500 woningen.

  31-12-2016

  Prestatieafspraken
  Prestatieafspraken woningcorporaties (onderdeel Woonvisie).

  31-12-2016

  Woonruimteverdeling
  a. Invoeren 1 urgentiesysteem in stedelijk gebied in 2016
  b. Monitoren gevolgen gewijzigde wetgeving voor toewijzing op leefbaarheid wijken en buurten

  01-03-2016

  Duurzaamheid
  a. Vervolg uitrol "Helmond bespaart energie" over meerdere wijken
  b. Start aantal pilotprojecten "nul op de meter" zowel door de corporaties als particulieren

  31-12-2016

  Brandevoort
  Strategische herorëntatie woningbouwversnelling Brandevoort.

  31-03-2016

  2016 Overige resultaten reguliere processen

  Processen:

  Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:

  PROD 840

  Wabovergunningen

  Verlenen van 350 Wabo gerelateerde vergunningen.

  PROD 840

  Bouwinlichtingen

  Verstrekken van 275 bouwinlichtingen.

  PROD 840

  Doorlooptijd reguliere Wabo aanvragen

  Doorlooptijd van reguliere Wabo aanvragen is in 100% van de gevallen gelijk aan of lager dan 8 weken.

  PROD 840

  Starterslening / Duurzaamheidslening

  In 2016 is het streven 25 startersleningen en 50 duurzaamheidsleningen te verstrekken.

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  35.241.361

  48.947.958

  48.061.891

  47.883.165

  47.883.165

  47.903.891

  Baten

  24.834.581

  45.747.440

  42.698.488

  42.650.488

  42.650.488

  42.650.488

  Saldo

  -10.406.780

  -3.200.518

  -5.363.403

  -5.232.677

  -5.232.677

  -5.253.403

  Verrekening met reserves

  Storting

  0

  1.793.327

  0

  0

  0

  0

  Onttrekking

  220.000

  220.000

  220.000

  220.000

  220.000

  220.000

  Saldo

  -10.186.780

  -4.773.845

  -5.143.403

  -5.012.677

  -5.012.677

  -5.033.403

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten