11. Openbare ruimte en natuurbescherming

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Stedelijk beheer en Groen, Mobiliteit

  Programma doelstelling

  Dit programma heeft tot doel het realiseren van een goed onderhouden openbare ruimte en goed onderhouden groenvoorzieningen waar de burgers tevreden over zijn.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Beheer openbare ruimte

  Als belangrijk algemeen uitgangspunt voor ons beleid geldt het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal meerjarenprogramma voor de instandhouding van de openbare ruimte vanuit de deelgebieden verkeer, vervoer, wegen, groen, bossen en water. Speerpunt in dit programma is het handhaven en zo mogelijk verbeteren van een schone, aantrekkelijke, veilige en duurzame leefomgeving tegen een haalbaar kostenniveau. Onder invloed van de noodzakelijke bezuinigingen staat dit speerpunt de komende jaren zeker onder druk en zal een kritische herijking van het gewenste onderhoudsniveau en -beeld onontkoombaar zijn. Voor sommige deelproducten van de begroting (na besluitvorming nader te benoemen) zal vooral  veiligheid en functionaliteit als basis(niveau) gaan gelden.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Overige resultaten reguliere processen

  Processen:

  Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:

  PROD 210

  Uitvoeren van het Programma Onderhoud Wegen 2016 (POW 2016)

  Het uitvoeren van (integraal) onderhoud van de openbare ruimte op het gebied van wegen, riolering, groen, verlichting en verkeersmaatregelen.

  PROD 270

  Onderhoudsplan Kunstwerken (civ. techn.)

  "   Uitvoeringsplan Sluis 8
  "   Conserveren wanden Henri Dunanttunnel
  "   Ontmantelen fontein 't Cour

  PROD 270

  Waterlopen onderhoud

  "   Groene Loper
  "   Vijver Hortensiapark

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  20.636.953

  21.645.397

  21.628.174

  20.970.148

  20.673.672

  20.573.096

  Baten

  4.677.432

  5.506.533

  5.452.479

  5.459.479

  5.168.479

  5.168.479

  Saldo

  -15.959.521

  -16.138.864

  -16.175.695

  -15.510.669

  -15.505.193

  -15.404.617

  Verrekening met reserves

  Storting

  410.254

  0

  300.000

  0

  0

  0

  Onttrekking

  316.000

  0

  100.000

  143.000

  100.000

  0

  Saldo

  -16.053.775

  -16.138.864

  -16.375.695

  -15.367.669

  -15.405.193

  -15.404.617

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten