12. Milieu

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Dhr. P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder Duurzaamheid (incl. Milieu en afval)
  Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Rioleringen

  Programma doelstelling

  In deze collegeperiode leggen wij het fundament van een Helmond dat in 2035 klimaatneutraal zal zijn. Leefbaarheid en duurzaamheid, voor huidige en toekomstige generaties, zijn leidend in onze aanpak op het gebied van wonen, ondernemen en verblijven in onze stad. Belangrijk daarbij is de uitvoering van al onze taken vanuit de wet Milieubeheer.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Milieubeleid

  In de Milieuvisie Helmond 2025 is de volgende ambitie opgenomen:

  Door het uitvoeren van een concreet milieubeleid werkt Helmond continu aan het verbeteren van de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid van de stad. Hierbij wordt uiteraard voldaan aan de geldende wettelijke milieunormen. Daarnaast worden op een innovatieve en creatieve manier kansen benut die leiden naar een structureel hogere en duurzame milieukwaliteit.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Nota

  Planning

  Versnellingsagenda duurzaamheid

  31-03-2016

  Beleidsregel Geur

  31-07-2016

  Milieu Uitvoerings Programma 2016-2019

  31-03-2016

  2016 Beleidsresultaten Prog 12

  Realisatie

  Huishoudelijke afvalstoffen:
   (deel-)plannen voor de verschillende afvalstromen en bijbehorende uitvoeringsprogramma's.

  01-07-2016

  2016 Overige resultaten reguliere processen

  Processen:

  Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:

  PROD 760

  Uitvoeren van het OPR 2016

  Vervanging/renovatie/onderhoud van riolen en gemalen conform het OPR 2016.

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  23.047.513

  26.903.209

  25.212.434

  24.866.986

  24.712.804

  24.710.700

  Baten

  23.829.334

  23.659.128

  22.540.884

  22.525.584

  22.525.584

  22.525.584

  Saldo

  781.821

  -3.244.081

  -2.671.550

  -2.341.402

  -2.187.220

  -2.185.116

  Verrekening met reserves

  Storting

  1.007.660

  0

  480.818

  480.818

  480.818

  480.818

  Onttrekking

  0

  0

  300.000

  0

  0

  0

  Saldo

  -225.839

  -3.244.081

  -2.852.368

  -2.822.220

  -2.668.038

  -2.665.934

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten