13. Bestuur en organisatie

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Burgemeester Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel: Portefeuillehouder Communicatie, Bestuursorganen, Onderzoek en Statistiek, Bestuurs-juridische zaken, Regionale Samenwerking, Bestuurlijke Vernieuwing
  Wethouder Dhr. J. van Bree: Portefeuillehouder Organisatie (incl. informatie- en inkoopbeleid)
  Wethouder Mevr. N. van der Zanden: Portefeuillehouder Stadswinkel.
  Wethouder Dhr. P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder Vastgoed, Subsidie- en Fondsenwerving, Financiën
  Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Stadsmarketing

  Programma doelstelling

  In dit programma beogen we maximaal draagvlak voor het gemeentebeleid te creëren bij onze burgers, instellingen en samenwerkingspartners. Actief betrokken burgers, een goede informatievoorziening en zo laag mogelijke administratieve lasten achten we daarbij van belang.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Participatie:

  Samenwerken met de inwoners, organisaties en bedrijven uit de stad en gebruik maken van hun kracht en creativiteit is een van onze ambities. Daarbij zal, naast het hanteren van bestaande vormen van participatie die goed functioneren, aandacht moeten zijn voor de uitwerking van nieuwe vormen van samenwerking met de stad en van participatie/co-creatie. Extra aandacht zal er de komende periode zijn voor de betekenis van co-creatie voor de organisatie (zie organisatieontwikkeling). Er komt ruimte voor eigen initiatief, eigen verantwoordelijkheid en zelf organiserend vermogen, zowel voor partners (inwoners, bedrijven, instellingen) als voor de medewerkers van de gemeente. Oplossingen zullen meer gevonden worden vanuit het perspectief van de inwoner. Gebruik maken van de oploskracht van inwoners en lokale netwerken is daarbij cruciaal. Burgerparticipatie gaat langzaam over in overheidsparticipatie en dit geheel moet bijdragen aan draagvlak voor beleid, vertrouwen in het bestuur en meer actieve en betrokken burgers. Wij werken in nauw overleg met de gemeenteraad uit hoe participatie een grotere rol kan krijgen in de politieke besluitvorming over grote onderwerpen.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Beleidsresultaten Prog 13

  Realisatie

  Visie en plan van aanpak Dienstverlening 2020
  Vaststelling visie op en plan van aanpak dienstverlening 2020,
  met als doel in 2018 de beste dienstverlener van Brabant te zijn.
  Herijking van de visie op dienstverlening voor de gemeente Helmond wordt afgestemd met het Werkbedrijf en “Zorg Peel 6.1” en partners in de stad. Uitgangspunt zijn de landelijk opgestelde 6 ambities 2020 van de Vereniging Directeuren Dienstverlening.

  01-05-2016

  Vaststelling Plan van aanpak Moderne BRP
  Doel: voor 1 januari 2019 aansluiten bij de landelijke voorziening moderne basisregistratie personen (BRP).

  01-04-2016

  2016 Overige resultaten reguliere processen

  Processen:

  Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:

  PROD 070

  Behandelen klanten binnen Stadswinkel

  80% van de klanten wordt binnen 5 minuten geholpen (gemeten vanaf de afspraaktijd). In de piekperiode (mei, juni en juli) ligt dit op 65%.
  Klant kan binnen 5 werkdagen op afspraak komen.

  PROD 070

  Opnemen van inkomende oproepen KCC

  95% van de inkomende oproepen wordt opgenomen. De klant krijgt betrouwbare wachtrij informatie en heeft zo de keuze: wachten of een andere keer terug te bellen.
  De gemiddelde wachttijd is < 1 minuut.

  PROD 070

  Beantwoorden van inkomende oproepen KCC

  20% van de inkomende oproepen wordt in 1 keer volledig door de dienstverlener van het KCC beantwoord.
  Uitdaging is om dit te verhogen. De overige oproepen worden middels een gericht terugbelverzoek doorgezet naar de klantbegeleider / consulent.
  Afspraak: klant wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld.
  40% van de mail wordt in het KCC in 1 keer goed beantwoord. De overige mail gaat via DIV (registratie) naar de vakafdeling. De klant wordt proactief geïnformeerd over de mogelijkheden in de E-dienstverlening.

  PROD 070

  Beantwoorden van twitterberichten KCC

  Op werkdagen binnen 4 uur. Dit wordt samen met de afdeling communicatie verzorgd.

  PROD 070

  De website van de gemeente Helmond

  De website van de gemeente Helmond is actueel en ingericht als een “Top taken website”. Dit is een website, die alleen de meest bezochte informatie bevat en de informatie is gemakkelijk te vinden.    
  Voor de klant wordt een zoekmachine ingericht om heel gemakkelijk de informatie te vinden op de 3 websites van Gemeente Helmond, Zorg Peel 6.1 en Werkbedrijf.

  PROD 070

  De E-dienstverlening Stadswinkel

  Het aanbod E-formulieren is voor de klant aanzienlijk vergroot.
  De dienstverleningsprocessen worden uitgevoerd conform de vastgestelde visie op dienstverlening.   
  In navolging van de Belastingdienst gaan we de landelijke  Berichtenbox promoten als het kanaal om zaken met elkaar te doen.

  PROD 070

  Basisregistratie Personen (BRP)

  De BRP is en blijft op orde. Streven een foutpercentage < 1%. In december een geslaagde zelfevaluatie voor de BRP en de reisdocumenten.

  PROD 070

  Uitvoeren klanttevredenonderzoek/analyses

  Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek / analyses voor de onderdelen:
  - E-Dienstverlening
  - dienstverlening aan bedrijven

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  35.259.904

  25.926.412

  28.744.913

  20.168.716

  19.839.287

  19.783.910

  Baten

  8.116.609

  4.250.032

  7.022.995

  6.297.845

  6.184.445

  5.941.936

  Saldo

  -27.143.295

  -21.676.380

  -21.721.918

  -13.870.871

  -13.654.842

  -13.841.974

  Verrekening met reserves

  Storting

  3.873.071

  374.258

  658.293

  108.293

  108.293

  108.293

  Onttrekking

  19.588.241

  5.887.457

  1.920.100

  1.962.591

  1.927.961

  1.915.388

  Saldo

  -11.428.124

  -16.163.181

  -20.460.111

  -12.016.574

  -11.835.174

  -12.034.879

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten