Verbonden partijen

  5.4.1   Algemeen

  Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico’s wordt in deze programmabegroting aandacht besteed aan andere rechtspersonen, waarmee de gemeente Helmond een bestuurlijke én een financiële band heeft.

  In artikel 1 lid c BBV wordt financieel belang gedefinieerd als: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

  In artikel 1 lid d BBV tenslotte wordt bestuurlijk belang gedefinieerd als: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

  Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten, het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

  De visie op verbonden partijen is vastgelegd in de Kadernotitie gemeentelijke betrokkenheid privaatrechtelijke rechtspersonen en in het visiedocument intergemeentelijke samenwerking voor wat betreft de publiekrechtelijke samenwerkingen. De visie en realisatie van de doelstellingen zijn per publiekrechtelijke samenwerking vastgelegd in afzonderlijke beleidsdocumenten. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe, geïntegreerde nota verbonden partijen.

  5.4.2   Publiekrechtelijke rechtspersonen

  Publiekrechtelijke samenwerking vindt plaats op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn te karakteriseren als verlengd lokaal bestuur. Op deze wijze participeert de gemeente Helmond in de onderstaande 7 gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens worden de regelingen nader toegelicht.

  1. GR Metropoolregio Eindhoven
  2. GR Reiniging Blink
  3. GR Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
  4. GR Atlant Groep
  5. GR GGD Brabant Zuid-oost
  6. GR Peel 6.1
  7. GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

  De uitgaven die voortvloeien uit deelname aan gemeenschappelijke regelingen zijn verplichte uitgaven die in de gemeentebegroting opgenomen dienen te worden. Op grond van het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw raad de mogelijkheid opmerkingen over de ontwerp begroting kenbaar te maken aan het algemene bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling. In het voorjaar wordt aan de ontwerpbegrotingen van de 7 openbare lichamen gepresenteerd om uw gevoelen kenbaar te maken.

  1.    Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE)

  Op 25 februari 2015 is de GR SRE gewijzigd in de GR Metropoolregio Eindhoven. Deze GR is, gebaseerd op de Wijzigingswet Wgr-plus, waarbij per 1 januari 2015 de plusstatus is komen te vervallen. Vanaf dat moment is de provincie Noord-Brabant met deze taken belast.
  Gevestigd: Keizer Karel V Singel 8, 5615 PE Eindhoven

  Ontwikkelingen
  De bestuursorganen van de gemeente Helmond; de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen deel aan de regeling Metropoolregio Eindhoven. Per 25 februari 2015 is de Metropoolregio Eindhoven doorontwikkeld tot een bestuurlijk platform met een kleine servicegerichte organisatie die de regionale strategie uitwerkt op de thema’s economie, infrastructuur, ruimte en ook het regionale stimuleringsfonds beheert.

  De transformatie van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven is in 2015 geheel afgerond; wel is nog voorzien dat tot 2018 deels gewerkt zal worden aan de afbouw van de oude SRE-organisatie. Om de financiële gevolgen op te vangen is een transformatiereserve in het leven geroepen.

  In 2015 is vastgesteld de Regionale Agenda 2015-2018 met focus op thema’s, ruimte, economie en mobiliteit. Uitwerking van deze thema’s gebeurt in de werkplaatsen, die in 2014 al geïnstalleerd zijn. Beleidsvoorstellen zullen in de komende tijd gepresenteerd gaan worden aan het Regionaal Platform en via wijzigingen van de Regionale Agenda die vertaald worden in de begroting van het MRE ook worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De Metropoolregio heeft zelf geen bevoegdheden aangaande de uitvoering van de regionale opgaven die uit de regionale agenda voortkomen. Uitvoering van de regionale opgaven is een verantwoordelijkheid van de colleges van de deelnemende gemeenten.

  Aard activiteiten (belang)
  a. een gezamenlijke strategie en agenda opstellen, met doelen voor de regionale inzet;
  b. samenhang en afstemming organiseren tussen alle betrokken regionale partijen;
  c. gezamenlijk optrekken naar hogere overheden.

  Visie
  Samen met andere overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt aan een regionale strategie op de domeinen economie, ruimte en mobiliteit.

  Beleidsvoornemens
  In 2017 vindt een evaluatie plaats van de werkwijze van deze nieuwe netwerkorganisatie. Deze werkwijze is gebaseerd op de Regionale Agenda 2015-2018 en de wijzigingen die na 1 januari 2015 plaatsvinden.

  Bestuurlijke betrokkenheid
  1 lid met een stemgewicht van 6 wordt door de gemeenteraad uit hun midden of uit leden college aangewezen (aangewezen is burgemeester Blanksma - Van den Heuvel) én

  1 plaatsvervanger wordt door de gemeenteraad uit hun midden of uit leden college aangewezen (aangewezen is in 2014 wethouder Van der Zanden).

  n.b. Door de benoeming van burgemeester Blanksma - Van den Heuvel tot lid van het dagelijks bestuur is wethouder Van der Zanden lid geworden van de regioraad. Wethouder Stienen is in 2014 aangewezen als plaatsvervangend lid.

  Risico’s

  1. Adequate besteding EU-middelen.
  2. Realisering transformatie binnen budgettaire kaders, daarvoor heeft het SRE een transformatiereserve gevormd. Deze is gevormd tbv:

  - wegvallende plus-status;
  - transformatie SRE naar Metropoolregio (afgestote taken);

  1. Het niet voor handen hebben van middelen voor investeringen of exploitatielasten voortvloeiend uit Regionale Agenda 2015-2018, noch voor interne bedrijfsvoering om plannen tot ontwikkeling te brengen.

  Financiering
  Financiering o.b.v. middelen EU, derden en gemeentelijke bijdragen.
  Het aandeel van de gemeente Helmond bedraagt 12%, gebaseerd op het aantal inwoners.

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  € 6.929.090

  € 6.358.180

  € 5.514.580

  Vreemd vermogen

  € 187.978.151

  € 27.737.132

  € 27.699.895

  Resultaat

  € 540.910

  Nihil

  Nihil

  Inwonerbijdrage

  € 1.300.631

  € 1.193.663

  € 1.193.663

  2.   Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink

  Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink, raadsbesluit d.d.7 februari 2006, bijlagenr. 18
  Gevestigd: Weg op den Heuvel 35; 5701 NV Helmond

  Ontwikkelingen
  Per 1 januari 2016 treedt het college van de gemeente Deurne toe tot gemeenschappelijke regeling Blink. Met ingang van dezelfde dag treedt de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in werking.

  Aard activiteiten (belang)
  Uitvoering afvalinzamelings- en reinigingstaken.

  Bestuurlijke betrokkenheid
  Een lid aangewezen door raad uit leden college (wethouder Smeulders) en een plaatsvervangend lid (wethouder De Vries).

  Aard van activiteiten (belang)
  De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie heeft tot het doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van de inzameling, sortering, vermarkting en (eind)verwerking van (grondstoffen in)  grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen, de gladheidsbestrijding en de reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten.

  Beleidsvoornemens
  Inspanningen binnen de gemeente op het gebied van afvalinzameling zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het landelijk Afval Plan II en de ambities uit de zgn. Mansveld-brief van januari 2014. In Helmond is dat vertaald in de Kadernotitie Afvalbeleid die op 11 maart 2014 is vastgesteld.

  Risico’s
  1. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Blink opereert in een dynamische beleidsmatige context, die rekening moet houden met de ontwikkelingen in de markt.

  2. Verder teruglopen aanbod aan afvalstoffen/ noodzaak tijdig afbouw van lopende verwerkingscontracten.

  Financiering
  Deelnemende gemeenten betalen een bijdrage, gebaseerd op de werkelijke kosten van de uitvoering van de werkzaamheden. GR Blink kent een kostendekkende begroting gerelateerd aan de hoogte van de Afvalstoffenheffing.

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  € 0

  € 0

  € 0

  Vreemd vermogen

  € 0

  € 0

  € 0

  Resultaat

  Nihil

  Nihil

  Nihil

  Bijdrage in exploitatie

  € 2.984.543

  € 3.221.207

  € 3.221.207

  3.   Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

  Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, raadsbesluit d.d. september 2013, raadsvoorstel 76.

  Gevestigd: Postbus 242, 5600 AE Eindhoven

  Ontwikkelingen
  De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft in 2015 de Eindrapportage Toekomstvisie brandweerzorg vastgesteld . Deze heeft tot doel een sobere en doelmatige invulling van de brandweerzorg voor de hele regio te realiseren. Op regionaal niveau leidt dit in oplopende mate in de komende jaren tot een aanzienlijke bezuiniging.

  Aard activiteiten (belang)
  De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van:

  1. Brandweerzorg;
  2. Ambulancezorg;
  3. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
  4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing.

  Bestuurlijke betrokkenheid
  De gemeenteraad wijst de burgemeester aan. Zo nodig wordt burgemeester Blanksma - Van den Heuvel vervangen door loco-burgemeester De Vries.

  Aard van activiteiten (belang)
  - Adequaat reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.
  - Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
  - Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak.
  - Het organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.
  - Het ondersteunen van de hulpverlening door gemeenten.

  Realisatie beleidsvoornemens
  Het bevorderen van een veiligere leefomgeving voor mensen die in Zuidoost-Brabant wonen of verblijven. Als het noodzakelijk is, wordt professionele hulp geboden. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.

  Risico’s

  1. Gemeente is aansprakelijk voor tekorten naar rato van de bijdrage aan de gemeente uit het gemeentefonds.
  2. Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek.
  3. Rechtspositionele vraagstukken als gevolg van afslanking organisatie en arbeidsonrust.

  Financiering
  Financiering geschiedt o.b.v. rijksbijdragen, bijdragen zorgverzekeraars en de deelnemende gemeenten.

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  € 7.498.079

  Gegevens niet beschikbaar

  Vreemd vermogen

  € 28.666.527

  Resultaat

  € 3.507.060

  Nihil

  Nihil

  Gemeentelijke bijdrage

  € 4.712.475

  € 4.576.129

  € 4.552.926

  4.   Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep

  Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep 2008 raadsbesluit d.d. 10 juni 2008, bijlagenr. 60.
  Gevestigd: Montgomeryplein 6, 5705 AX Helmond

  Ontwikkelingen
  De gemeente Helmond neemt met een vijftal andere gemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep, die belast is met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Samen met de afdeling Werk en Inkomen (gemeente Helmond) wordt in 2015 de uitvoering van de Participatiewet ter hand genomen, die per 1 januari 2015 is ingegaan.

  Met de invoering van de Participatiewet heeft de overheid de WWB (Wet Werk en Bijstand) en een deel van de Wajong samengevoegd (Wajong is per 1 januari 2015 afgesloten voor jongeren met arbeidspotentieel en vallen per die datum onder de Participatiewet). De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is per 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe instroom en wordt via natuurlijk verloop afgebouwd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken en daarbij ondersteuning nodig hebben. De bedoeling is dat meer mensen – ook mensen met een arbeidsbeperking – aan de slag kunnen.

  De betrokken partijen werken nu nauw samen aan de uitvoering ervan. Per 1 januari 2016 wordt die samenwerking ondergebracht in het nieuw te vormen regionale Werkbedrijf Atlant De Peel voor arbeidsmarktgebied Helmond-de Peel, de 6 Peelgemeenten en gemeente Geldrop-Mierlo. De totale uitvoering van de Participatiewet wordt ondergebracht in dat Werkbedrijf, om zo werkgevers en werkzoekenden snel en adequaat te kunnen bedienen. Het Werkbedrijf in oprichting is reeds per 1 januari 2015 van start gegaan. De Wsw wordt per die datum ook uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep in opdracht van het Werkbedrijf i.o..

  In het najaar van 2015 zal de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Atlant Groep en de daarbij behorende 1e begrotingswijziging 2016 voor toestemming respectievelijk het geven van een zienswijze aan uw raad voorgelegd worden.

  Bestuurlijke betrokkenheid
  Het college van de gemeente Helmond krijgt het recht uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 2 leden aan te wijzen. Een van hen wordt lid van het dagelijks bestuur en vervult tevens de functie van voorzitter.

  Aard van activiteiten (belang)
  Het openbaar lichaam Atlant Groep heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijke voorziening voor de integrale uitvoering van de Wsw, de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen alsmede het rechtstreeks of middellijk aanbieden van een integraal dienstenpakket op het gebied van arbeidsre-integratie en aangepaste arbeid aan de op afstand van de reguliere arbeidsmarkt staande inwoners van de gemeenten die deelnemen aan deze regeling. In 2015 is op basis van een tijdelijk convenant de samenwerking met de afdeling Werk & Inkomen gestalte gegeven bij de uitvoering van de Participatiewet. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in het verschiet is al toegewerkt naar het ontstaan van één organisatorische eenheid per 1 januari 2016.

  Beleidsvoornemens
  Uitvoeren van de taakstelling die door de Peelgemeenten is vastgesteld en is afgesproken met het werkbedrijf .

  Risico’s

  1. In 2016 zal gewerkt dienen te worden aan de volledige integratie van de afdeling Werk & Inkomen in het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, waarbij financiële, personele en organisatorische uitdagingen om een oplossing zullen vragen.
  2. Onvlechtingskosten die bij de gemeente Helmond zullen optreden.
  3. Als gevolg van de modernisering van de Wsw moet marktgericht geopereerd worden, waarbij risico’s niet volledig afgedekt worden uit subsidies gemeenten.
  4. Omzet Werkbedrijf is afhankelijk van economische ontwikkelingen.
  5. De door de Atlant Groep opgerichte BV’s dienen te functioneren onder bestuurlijke verantwoording en financieel toezicht van het algemeen bestuur van het Werkbedrijf Atlant De Peel i.o.

  Gemeenschappelijke regeling Atlant Groep wordt in 2015 omgevormd in gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel.

  Financiering
  De financiering geschiedt door gemeentelijke subsidies, bijdragen van gemeenten en bijdragen derden. Het aandeel van de gemeente Helmond bedraagt ongeveer 55% op basis van de taakstelling arbeidsjaren.

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  € 16.583.000

  Gegevens niet beschikbaar inzake voorbereiding wijziging GR per 1 januari 2016

  Vreemd vermogen

  € 7.834.000

  Resultaat

   € 2.948.000

  Wsw subsidie

  € 22.626.892

  € 21.197.266   

  5.   Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost

  Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuid-Oost laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 2 november 2009 bijlagenr. 127. Wijziging gemeenschappelijke regeling is voorzien per 1 januari 2016 in verband met Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen

  Gevestigd: Vestiging Eindhoven; Stadhuisplein 2, 5611 EM Eindhoven

  Nevenvestiging Helmond; De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond

  Aard activiteiten (belang)
  Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheidszorg en de organisatie van het ambulancevervoer in Zuid-Oost Brabant (RAV) per 1 januari 2016

  Bestuurlijke betrokkenheid
  De gemeenteraad wijst een lid (wethouder De Leeuw-Jongejans) en een plaatsvervangend lid (wethouder Van der Zanden) aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.

  Aard van activiteiten (belang)
  De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. De dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met de opdrachtgevers en samenwerkingspartners”.

  Beleidsvoornemens
  De GGD adviseert over gezondheid en helpt zo gezondheidsproblemen te voorkomen. Zij verzorgen inentingen, geven voorlichting op bijvoorbeeld scholen of aan verenigingen en adviseren gemeenten over hun gezondheidsbeleid. Met aparte campagnes wordt aandacht besteed aan speciale aspecten van gezondheid, zoals overgewicht of het gevaar van alcohol voor pubers. Soms behandelt de GGD ook gezondheidsproblemen, zoals bij tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa's).

  De GGD is er voor iedereen maar in het bijzonder ook voor de gemeenten. Alle gemeenten in Nederland hebben de taak om de gezondheid van hun inwoners te beschermen en te verbeteren. De GGD voert deze taak voor de gemeenten uit. Een deel van deze activiteiten is in de wet vastgelegd. 

  Risico’s

  1. Mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek.
  2. Financiële basis is zwak. Bestuur loopt risico in verband met (niet tijdig kunnen) verkopen kantoor Helmond.
  3. Aandacht is gevraagd voor het versterken van het weerstandsvermogen.

  Financiering
  Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars ambulancehulpverlening en bijdrage particulieren.

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  € 2.282.000

  € 2.122.000

  € 2.168.000

  Vreemd vermogen

  € 12.593.000

  € 12.715.000

  € 12.545.000

  Resultaat

  € 139.000

  Nihil

  Nihil

  6.   Gemeenschappelijke regeling Peel 6.1

  Gemeenschappelijke regeling Peel 6.1 in werking getreden op 1 juli 2014. ( Wijziging is voorzien per 1 januari 2016 in verband met Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen en beslissing om uitvoering Participatiewet onder te brengen bij het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel)
  Gevestigd: Zandstraat 94, 5705 AZ Helmond.

  Ontwikkelingen
  Met ingang van 1 juli 2014 is de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1 opgericht. Op verzoek  van het bestuur van het openbaar lichaam Peel 6.1 zijn in 2014 en in 2015 taken op het gebied van Wmo, de Jeugdzorg en BMS uitgevoerd door de gemeente Helmond. Dat is gebeurd op basis van lichte gemeenschappelijke regelingen (DVO’s). Op dit moment lopen de onderhandelingen onder welke voorwaarden personeel in deze gemeenschappelijke regeling te werk kunnen worden gesteld nog steeds. Hier is met de vakbonden en ondernemingsraden nog geen akkoord over. Dit betekent dat de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1 op dit moment geen medewerkers in dienst kan nemen om taken uit te voeren. Voorzien wordt dat deze situatie ook in 2016 nog een tijd gecontinueerd wordt. Op het moment dat de medewerkers in dienst genomen kunnen worden en de taken door het openbaar lichaam Peel 6.1 zelf uitgevoerd kunnen worden, zal een begrotingswijziging  aan uw raad voor zienswijze worden voorgelegd.

  Aard activiteiten (belang)
  Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de 6 Peelgemeenten voor taken die voortvloeien uit de aanpassing van de Wmo de Jeugdwet en BMS. Er zullen voorlopig geen business cases worden toegevoegd aan Peel 6.1. Uiteraard staat het de gemeenten vrij om andere samenwerkingsvormen onderling of met andere gemeenten aan te gaan.

  Bestuurlijke betrokkenheid
  De colleges van burgemeester en wethouders wijzen uit hun midden aan twee leden van het Algemeen bestuur. Ook wijzen zij uit hun midden twee plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur aan. Tot lid van het algemeen bestuur zijn aangewezen burgemeester Blanksma - Van den Heuvel en wethouder Stienen.

  Aard van activiteiten (belang)
  De deelnemende gemeenten richten een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op in de vorm van een openbaar lichaam voor de uitvoering van gemeentelijke taken, dragen tezamen zorg voor de besturing ervan en houden daarbij rekening met de bevoegdhedenverdeling over de gemeentelijke organen en de zelfstandigheid van ieder van de deelnemende gemeenten.

  Beleidsvoornemens
  Per 1 januari 2016 of op een later tijdstip over gaan tot het zelf in mandaat uitvoeren van de taken op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.

  Risico’s
  Het openbaar lichaam Peel 6.1 wordt vanuit het niets opgebouwd. Nog niet alle opstartkosten zijn in beeld. Programmakosten ten behoeve van de uitvoering van taken op het vlak van de Wmo, Jeugdwet en BMS kunnen hoger uitvallen dan de te verwachten inkomsten uit het Gemeentefonds voor de gedecentraliseerde taken.

  Er komen mogelijk:
  a. Transformatiekosten als garantietoelagen aan medewerkers Zorg & Ondersteuning betaald moeten worden (voor verkrijgende of voor latende organisatie).
  b. Aanloopkosten die opgenomen moeten worden in het bedrijfsplan/aangepaste begroting.
  c. Exploitatierisico’s als rijksbudget tekort schiet.
  d. Gemeente Helmond heeft ontvlechtingskosten.

  Financiering
  Programmakosten voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en BMS gebeurt op basis van de werkelijk gemaakte kosten per deelnemende gemeente. Operationele kosten van het openbaar lichaam worden afgerekend op basis van inwoneraantal. Het belang van de gemeente Helmond is gebaseerd op het aantal inwoners.

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  Nvt

  € 0

  € 0

  Vreemd vermogen

  Nvt

  € 0

  € 0

  Resultaat

  Nvt

  Nihil

  Nihil

  7.   Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

  Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
  Opgericht op 1 januari 2013 door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuidoost-Brabant en door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Wijziging is voorzien per 1 januari 2016 in verband met Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Gevestigd: Wal 28, 5611 GG Eindhoven (per 15 november 2015)

  Aard activiteiten (belang)
  De ODZOB is een uitvoeringsorganisatie die gericht is op vergunningverlening, toezicht- en handhaving binnen de Wabo, waarvoor wij als gemeente het bevoegd gezag zijn en blijven. Belangrijke focus daarbij is optimalisatie en uniformiteit in relatie tot een veilige werk- en leefomgeving. Alles is gebaseerd op afspraken tussen het Rijk, IPO en VNG en richt zich binnen het verplichte basispakket vooralsnog specifiek op de milieutaken. Naast de basistaken is het ook mogelijk een breder pakket aan verzoektaken bij de ODZOB uit te laten voeren.

  Bestuurlijke betrokkenheid
  Het college van burgemeester en wethouders heeft 1 lid uit zijn midden aangewezen tot lid van het algemeen bestuur (wethouder Smeulders). Voorts wijst het college een plaatsvervangend lid aan.

  Beleidsvoornemens
  De bijdrage van de ODZOB richt zich voor Helmond vooral op het uitvoeren van de wettelijke, verplicht bij de ODZOB onder te brengen, milieutaken. De ODZOB is voor het overgrote deel van haar taakstelling in Helmond gemandateerd door het college.

  Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn de instrumenten die hierbij door de ODZOB worden ingezet. Verder zal de komst van de Omgevingswet een mogelijk andere samenwerking met de opleveren met de ODZOB.

  Risico’s

  1. Gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten o.b.v. afname diensten. Hoe men afneemt, hoe hoger het risico.
  2. Afhankelijkheid van fluctuaties in het aantal vergunningaanvragen.
  3. Vertraging inrichting nieuwe organisatie, de  aanwezigheid van bovenformatief personeel en de garantiesalarissen.

  Financiering
  De bijdrageverplichting van de gemeente is gebaseerd op een toerekening van kosten voor afgenomen landelijke basis- en verzoektaken. Het belang van de gemeente Helmond is gebaseerd op de verstrekte opdrachten.

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  € 1.033.316

  € 1.112.000

  € 1.290.000

  Vreemd vermogen

  € 6.754.377

  € 5.255.000

  € 3.755.000

  Resultaat

  € 631.194

  € 117.729 -/-

  € 178.484

  5.4.3   Privaatrechtelijke rechtspersonen

  Privaatrechtelijke organisaties zijn in het Burgerlijk Wetboek nader geregeld, en kunnen stichtingen, verenigingen, coöperaties en vennootschappen zijn. In het laatste geval wordt de term deelneming geïntroduceerd.

  De gemeente Helmond participeert in de volgende privaatrechtelijke rechtspersonen. Die afzonderlijk toegelicht worden.

  1. Brainport Development NV
  2. Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding
  3. NV Bank voor Nederlandse Gemeenten
  4. Enexis Holding NV
  5. Suytkade CV

  1.   Brainport Development NV

  Brainport Development NV
  Gevestigd: Emmasingel 11, 5611 AZ Eindhoven

  Aard activiteiten (belang)
  Het creëren van een duurzaam innovatief ecosysteem dat internationaal kan concurreren en zo de basis vormt voor welvaart en welzijn in de regio en daarbuiten, welk doel zij realiseert door:
  a. Brainportstrategie-ontwikkeling en -monitoring van resultaten;
  b. projectontwikkeling en het uitvoeren van projecten en programma's;
  c. marketing, communicatie, promotie en acquisitie;
  d. bedrijfsadvisering en -financiering;
  e. advisering aangaande bedrijfshuisvesting en het ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken en bedrijvencentra, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  Bestuurlijke betrokkenheid
  De gemeente Helmond is aandeelhouder van Brainport Development N.V.. Commissarissen worden benoemd door de stichting Brainport. Burgemeester Blanksma is bestuurslid van de stichting Brainport.

  Aard van activiteiten (belang)
  Brainport Development N.V.  is een economische ontwikkelingsorganisatie die samen met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werkt aan het versterken van Brainport Regio Eindhoven

  High tech en design in combinatie met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap leveren de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

  Beleidsvoornemens
  Brainport Development ontwikkelt de regionale economische strategie, stimuleert en realiseert regionale en (inter)nationale projecten en programma’s, promoot Brainport Regio Eindhoven in binnen- en buitenland en ondersteunt het regionale innovatieve bedrijfsleven met advies, financiering en huisvesting in high tech bedrijvencentra.

  Risico’s
  1. Het niet voor handen hebben van middelen voor investeringen.
  2. Het niet hebben van voldoende middelen voor interne bedrijfsvoering om plannen tot ontwikkeling te brengen.

  Financiering
  Inleg aandelenkapitaal: 328 aandelen à € 453,78 = € 148.840 (de aandelen zijn daadwerkelijk verkocht in 2014).

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  € 3.253.780

  Gegevens niet beschikbaar

  Vreemd vermogen

  € 1.608.825

  Resultaat

  € 283.000

  2.   Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding

  Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding
  Gevestigd: Emmasingel 11, 5611 AZ Eindhoven

  Aard activiteiten (belang)
  a. het opzetten, exploiteren, deelnemen in en beheren van facilitaire testcentra op de High Tech Automotive Campus in Helmond;
  b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan.

  Bestuurlijke betrokkenheid
  De gemeente Helmond is aandeelhouder. De directie wordt momenteel gevoerd door de directie van AutomotivNL. B.V.

  Beleidsvoornemens
  Er zijn vier testlaboratoria ontwikkeld: voor elektrische mobiliteit, voor cooperative driving, voor manufacturing processes, training en education, en voor endurance, safety en testing. Om een open innovatie te stimuleren, kunnen onderwijsinstellingen en startende bedrijven onder gunstige voorwaarden van deze testlabs gebruikmaken. Het programma realiseert bovendien een accelerator center met werkplaatsen en kantoorunits voor startende automotive bedrijven.

  Risico’s
  1. Verlies inleg aandelenkapitaal bij gedwongen liquidatie.
  2. Het niet voor handen hebben van middelen voor investeringen.
  3. Het niet hebben van voldoende middelen voor interne bedrijfsvoering om plannen tot ontwikkeling te brengen.
  4. Gemeente in rol als ontwikkelaar.

  Financiering
  Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per 1 januari 2014 €70.000 en het geplaatst kapitaal €  57.820

  De gemeente Helmond neemt deel voor 38% van het geplaatst aandelenkapitaal.

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  € 6.000

  Gegevens niet beschikbaar

  Vreemd vermogen

  € 2.065.000

  Resultaat

  € -/- 92.000

  3.    NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

  NV Bank voor Nederlandse Gemeenten
  Gevestigd: Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag

  Aard activiteiten (belang)
  De BNG bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank heeft toegang tot financieringsmiddelen tegen scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Uiteindelijk leidt dit voor de burger tot lagere kosten voor verschillende voorzieningen

  Bestuurlijke betrokkenheid
  Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering.

  Beleidsvoornemens
  De strategie van de BNG is met ‘de klant’ mee te bewegen. De bank doet dit door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van de klanten. De financiële diensten omvatten kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer en gebiedsontwikkeling. Wij participeren ook in publiek-private samenwerking (PPS).

  Risico’s
  Macro-economische omstandigheden kunnen sterke vermogenspositie beïnvloeden. Risico’s worden laag ingeschat (thans tripple AAA)

  Financiering
  Gemeente Helmond bezit 52.650 aandelen à € 2,50.
  Gegevens mbt de vermogenspositie voor het komende begrotingsjaar, stelt de BNG bank niet beschikbaar.

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  € 3.582 miljoen

  Gegevens niet beschikbaar

  Vreemd vermogen

  € 149.891 miljoen

  Resultaat

  €126.000.000

  4.   Enexis Holding NV

  Als gevolg van de verkoop van de aandelen van de gemeente Helmond in Essent NV in 2009 is er een aantal andere deelnemingen bijgekomen waarvan

  a. Enexis Holding N.V. de belangrijkste is.

  In 2009 is besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent te verkopen aan energiebedrijf RWE. En in 2014 is besloten de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf van Attero te verkopen aan private equity organisatie Waterland. Uit de verkoop aan RWE en Waterland vloeien de deelnemingen zoals genoemd onder b t/m h voort. Gemeente Helmond is aandeelhouder in deze deelnemingen.

  b. CBL. Vennootschap B.V.;
  c. Vordering Enexis B.V.;
  d. Verkoop Vennootschap B.V.;
  e. Extra Zekerheid Vennootschap B.V.;
  f. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.;
  g. Claim Staat Vennootschap;
  h. Essent Milieu Holding B.V.
  Gevestigd: Enexis Holding, Magistratenlaan 116, 5223 MB 's-Hertogenbosch

  Aard activiteiten (belang)
  (a) Enexis Holding NV beheert het leidingennetwerk voor de doorvoer van energie, b.c.d.e.f ,g en h zekerstelling belangen voormalige aandeelhouders Essent N.V.

  (i) Essent Milieu Holding BV voert beheerstaken uit op gebied van milieu (voormalige regionale stortplaatsen).

  Bestuurlijke betrokkenheid
  Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering.

  Beleidsvoornemens:
  b.d. en f. De vennootschappen zullen eind 2015 (mogelijk begin 2016) kunnen worden geliquideerd. Een positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders.

  Risico’s
  Risico’s worden laag ingeschat vanwege het afbouw scenario

  Financiering
  Gemeente Helmond bezit 23.177 aandelen à € 1 in Enexis Holding NV, voor het geringe aandelenkapitaal in de andere BV’s wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

  1 januari 2016

  31 december 2016

  a. Enexis Holding N.V

  Eigen vermogen

  € 3.616.000.000

  € 3.716.000.000

  Vreemd vermogen

  Geen inschatting te maken

  Resultaat 2015

  € 200.000  

  b. CBL. Vennootschap B.V

  Eigen vermogen

  $ 9.000.000

  $ 0  

  Vreemd vermogen

  $ 100.000  

  $ 0  

  Resultaat 2015

  $ -/- 800.000

  c. Vordering Enexis B.V.

  Eigen vermogen

  € 45.000

  € 25.000

  Vreemd vermogen

  € 860.000.000

  € 355.000.000

  Resultaat 2015

  € -/- 20.000  

  d. Verkoop Vennootschap BV

  Eigen vermogen

  € 370.000.000  

  € 0

  Vreemd vermogen

  € 65.000.000  

  € 0  

  Resultaat 2015

  € 10.000.000

  e. Claim Staat Vennootschap

  Eigen vermogen

  € -/- 40.000  

  € -/- 90.000

  Vreemd vermogen

  € 80.000

  € 130.000

  Resultaat 2015

  € -/- 50.000   

  f. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

  Eigen vermogen

  € 1.600.000  

  € 0

  Vreemd vermogen

  € 100.000  

  € 0

  Resultaat 2015

  € -/- 20.000

  5.   Suytkade CV

  Suytkade commanditaire vennootschap (CV) waarin, na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst in het najaar van 2015, enkel wordt deelgenomen door de gemeente Helmond, als commanditaire vennoot en door Suytkade Beheer BV als beherende vennoot.

  Gevestigd: Weg op den Heuvel 35, 5701 NV Helmond

  Aard activiteiten (belang)
  Suytkade CV is een grondexploitatiemij. waarvoor de gemeente vanaf het najaar 2015 alleen risicodragend is. Overleg is gaande over de vraag of CV/BV constructie om juridische en/of fiscale reden (voorlopig) nog gehandhaafd moet worden.

  Bestuurlijke betrokkenheid
  Jaarlijks is er een aandeelhoudersvergadering van Suykade Beheer B.V.

  Gemeente heeft voordrachtsrecht voor 2 commissariszetels in raad van commissarissen Suytkade Beheer B.V.

  Beleidsvoornemens
  Gemeente krijgt na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst in het najaar van 2015 de mogelijkheid alleen regie te voeren over grondexploitatie. Realisatie is afhankelijk van marktomstandigheden.

  Risico’s
  Regulier grondexploitatie-risico waarbij de gemeente vanaf 1 september 2015 alleen risicodragend is.

  Financiering
  Gemeente Helmond heeft via het Grondbedrijf € 7.400.000 kapitaal ingebracht.

  Rekening 2014

  Begroting 2015

  Begroting 2016

  Eigen vermogen

  € 5.766.569 -/-

  Gegevens niet beschikbaar

  Vreemd vermogen

  € 13.490.347

  Resultaat

  € 5.614.611 -/-