Bijlage Overzicht incidentele baten en lasten

  Overzicht incidentele baten en lasten

  2016 raming

  2017 raming

  2018 raming

  2019 raming

  Lasten 

  Baten

  Lasten 

  Baten

  Lasten 

  Baten

  Lasten 

  Baten

  Programma 1

  Bijdrage t.b.v. Regionaal IVB fonds tbv RIEC, PCT en projecten. Dekking uit de reserve Incidentele Middelen Begroting 2013.

  50.000

  50.000

  Bijdrage t.b.v. het Veiligheidshuis . Dekking uit de reserve Incidentele Middelen Begroting 2013.

  70.000

  70.000

  Bijdrage t.b.v. Taskforce B5. Dekking uit de reserve Incidentele Middelen Begroting 2014.

  100.000

  100.000

  Programma 2

  Bijdrage t.b.v. Armoedebeleid: Schuldhulpverlening. Dekking uit de reserve Incidentele Middelen Begroting 2015.

  534.000

  534.000

  534.000

  534.000

  534.000

  534.000

  Bijdrage t.b.v. tijdelijke inzet W&I. Dekking uit de 

  1.300.000

  reserve Algemene reserve uitvoeringskosten.

  1.300.000

  Besparingsverlies bezuinigingen accomodatiebeleid

  250.000

  Kosten i.v.m. overhead W&I. Dekking vanuit reserve achtervang I-deel

  1.200.000

  1.200.000

  Programma 3

  Accomodatiebeleid: afbouw impuls Geseldonk.

  20.000

  Dekking uit de reserve accommodatiebeleid.

  20.000

  Programma 5

  Bijdrage bedrijfsplan Cacaofabriek. 

  580.000

  Exploitatie orgelmuseum

  50.000

  Cultuur (besparingsverlies bezuinigingen)

  450.000

  250.000

  100.000

  Programma 6

  Berkendonk. Dekking uit reserve Groene Peelvallei

  1.000.000

  Programma 7

  Bijdrage t.b.v. Brainport 2016. Dekking uit de reserve Incidentele middelen Begroting 2013

  400.000

  400.000

  Onderzoek (ruimtelijke) oriëntatie toekomst Vlisco

  50.000

  Bijdrage aan programma Food

  270.000

  Helmond stagestad. Dekking uit reserve WWB

  25.000

  25.000

  50+ beleid arbeidsmarkt. Dekking uit reserve WWB

  298.000

  298.000

  High Tech Automotive Campus

  4.725.000

  Programma 9

  Buurtbeheer

  71.000

  Programma 10

  Diverse initiatieven mobiliteit/Verkeersveiligheid

  1.000.000

  Programma 11

  Natuur- en onderhoudsvriendelijk groen

  300.000

  Voortzetting gratis fiesenstalling station. Dekking via subsidie Beter Benutten 2.0

  284.000

  284.000

  291.000

  291.000

  Parkeerbeleid; bezoekersregeling. Dekking uit reserve parkeren

  43.000

  43.000

  Programma 12

  Bijdrage boventallig personeel. Dekking uit de Reserve Incidentele Middelen Begroting 2014.

  255.000

  255.000

  155.000

  155.000

  Programma 13

  Actualisatie rijbewijzen (incl. egalisatiereserve voor opvangen fluctuerende opbrengsten)

  425.000

  Bijdrage t.b.v. ID-banen SB. Dekking uit de

  76.979

  76.979

  76.979

  76.979

  Reserve ID-banen SB voormalig ID-banen GH.

  76.979

  76.979

  76.979

  76.979

  Storting in egalisatiereserve verkiezingen

  125.000

  Cofinancieringsfonds

  2.000.000

  Doorontwikkeling organisatie

  4.000.000

  Algemene Dekkingsmiddelen

  Kasschuif 2016 - 2017

  500.000

  500.000

  Vrijval reserves e.d. (zie 2.4.)

  14.558.000

  Verrekening reserve incidentele middelen

  978.000

  1.690.000

  725.000

  25.000

  TOTALEN:

  21.386.979

  20.860.979

  2.074.979

  1.599.979

  735.979

  610.979

  76.979

  76.979